Gent­le­man

BT - - REJSER - GOODWOOD vej­ret marts til ok­to­ber. goodwood. com

Trans­port:

Bl. a. Norwe­gi­an, ea­syJet, Ry­a­nair og SAS fly­ver til en af Lon­dons luft­hav­ne til pri­ser fra 400 kr. per vej. Bil­le­je ko­ster fra 150 kr. i døg­net. Bi­len var ven­ligst ud­lånt af Rolls- Roy­ce til test­for­mål, men på sig­na­tu­recar­hi­re. co. uk kan man le­je en Rolls- Roy­ce til 1.000 pund i døg­net ( ca. 10.100 kr.)

På The Goodwood Ho­tel ko­ster et væ­rel­se fra 1.100 kr. for en over­nat­ning inkl. mor­gen­mad.

Åbent he­le året, men i for­hold til

Op­hold:

Bed­ste rej­se­tids­punkt:

In­fo:

og hand­le­de me­re om at hol­de de lo­ka­le ka­va­le­riof­fi­ce­rer skar­pe end om po­mp, pragt og pen­ge­spil.

Si­den har Goodwood væ­ret en af ga­l­op­spor­tens glo­ba­le hjem­me­ba­ner. Ba­nen er 3,2 km lang, og stræk­ker sig over et are­al med so­li­de bak­ker un­der­vejs.

I dag er ik­ke en af de år­li­ge løbs­da­ge, men med over 20.000 gæ­ster, mas­ser af champag­ne og sto­re hat­te om­kring ba­nen og på den sto­re ho­ved­tri­bu­ne på løbs­da­ge­ne, hol­der ste­det fast i den stær­ke en­gel­ske he­ste­væd­de­løb­stra­di­tion. An­læg­get be­trag­tes der­for som ju­vel­en i March- fa­mi­li­ens sam­ling af gent­le­mansak­ti­vi­ter på Goodwood.

Ci­vi­li­se­ret be­tje­ning

Jeg kø­rer vi­de­re til Goodwood Hou­se. Hu­set er det pri­va­te hjem for Lord March, og lig­ner det her­re­sæ­de, det er, med fle­re flø­je og søj­ler. Un­der­vejs gør jeg et stop på Goodwood Farms­hop, hvor god­sets øko­lo­gi­ske pro­duk­ter sæl­ges di­rek­te til for­bru­ger­ne.

Til­ba­ge på Goodwood Ho­tel kan jeg på vej­en fra bi­len til re­cep­tio­nen skim­te » The Park Cour­se « , den ene af Goodwoods to 18 hul­lers gol­f­ba­ner. Det er en Pay & Play ba­ne åben for al­le, mens » The Downs « fra 1914 er Goodwoods me­re eks­klu­si­ve gol­f­ba­ne, der blandt an­det læg­ger fairways til det en­gel­ske PGA- mester­skab.

Jeg sprin­ger dog over i den­ne om­gang og sæt­ter ef­ter check- in i ste­det kurs mod ho­tel­lets restau­rant. Ma­den er for­ry­gen­de, øl­len – li­ge­som råva­rer­ne på mad­de­len – lo­kal, og stem­nin­gen oser af hyg­ge­lig land­lig kro. Med æl­dre klas­si­ske møb­ler, lavt til lof­tet og over­strøm­men­de, ci­vi­li­se­ret be­tje­ning.

Nu mang­ler jeg ba­re 18 hul­ler golf, fi­ve o’clo­ck tea i god­sets ho­ved­byg­nin­gen Goodwood Hou­se og en tur ud over ka­na­len i den to- per­so­ners Spit­fi­re, før jeg fø­ler, jeg har gen­nem­gå­et he­le Goodwoods in­tro­duk­tions­kur­sus til li­vet som land­lig en­gelsk gent­le­man.

I mor­gen skal Rolls- Roy­cen af­le­ve­res og den bil­li­ge le­je­bil kø­res til­ba­ge til London. Det bli­ver dog et på gen­syn nær­me­re end far­vel – må­let er at kom­me til­ba­ge i min egen lil­le bri­ti­ske sport­s­vogn ik­lædt twe­ed og kø­re­hand­sker til Goodwood Re­vi­val.

En drøm fo­stret af blot en en­kelt nat i ba­ro­nens seng.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.