Thailand­sk vandsjov

BT - - REJSER - Ru­ne Wri­edt Lar­sen rejseliv@ ber­ling­s­ke. dk

TRA­DI­TIO­NER

» Hvor er I fra? « spør­ger tje­ne­ren. » Fra Dan­mark, « sva­rer vi. » Er der koldt der? « vil hun vi­de.

Det er nat, men den 40 gra­der var­me thailand­ske april- he­de er kun af­ta­get lidt, si­den so­len gik ned, så vi sva­rer, at, ja, Dan­mark er koldt.

» Så har du ik­ke no­get imod det her, « ud­bry­der hun glad og tøm­mer en spand is­nen­de koldt vand ned ad nak­ken på mig.

Vi har net­op pas­se­ret mid­nat og da­to­en står på 13. april 2014. Det er of­fi­ci­elt Song­kran- festi­val, det thailand­ske nytår, og vi er få mi­nut­ter in­de i tre da­ges in­ten­se vand­kam­pe.

Nu, et år se­ne­re, går det løs igen, når Thailand i år fejrer år 2558 ef­ter Bud­dhas død.

Su­per­mar­ke­der­ne i Bang­kok har haft vand­pi­sto­ler på hyl­der­ne i uge­vis, klar til årets læng­ste, sjove­ste og vå­de­ste festi­val.

Mens Bang­kok nø­jes med tre da­ges vand­kam­pe, stræk­ker fol­ke­fe- sten sig over en hel uge i Nordt­hailand, og vand­kam­pe­ne ræk­ker ind i La­os, Cam­bod­ja og My­an­mar, ja helt til Ki­nas syd­li­ge Yun­nan- provins, hvor­fra thai­er­ne ud­van­dre­de for et årtu­sin­de si­den.

In­gen unds­lip­per

Overalt i Thailand ta­ger fa­mi­li­er og ven­ner op­stil­ling langs vej­kan­ten med vand­ge­væ­rer, ha­ve­slan­ger og so­lid am­mu­ni­tion af vand i sto­re span­de.

For­an ho­tel­ler­ne sam­ler an­sat­te og gæ­ster sig i grup­per for at sik­re, at for­bi­pas­se­ren­de top di­rek­tø­rer og frugtsæl­ge­re og turi­ster ik­ke går glip af vand, og skul­le de gø­re det, står næ­ste grup­pe klar ne­de ad for­to­vet, og så en til og en til.

I lands­by­er­ne sæt­ter for­æl­dre sig bag rat­tet i pi­ck­up- trucks og kø­rer rundt til fa­mi­lie og ven­ner med bør­ne­ne på la­det som ef­fek­ti­ve an­greb­s­teams, og i by­er­ne le­jer folk tuk­tuk­ker, der drø­ner rundt i vand­kamp med de an­dre tra­fi­kan­ter.

Song­kran er mest er kendt for si­ne spek­taku­læ­re vand­kam­pe, men festi­va­len har dy­be rød­der i den thailand­ske bud­dhis­me. Nytå­ret mar­ke­rer af­slut­nin­gen på som­me­ren – april er årets var­me­ste må­ned – og be­gyn­del­sen på den liv­gi­ven­de monsun, hvor van­det be­gyn­der at fal­de over Thailand i vold­som­me regn­skyl.

Tid til ren­sel­se

Festi­va­len er sam­ti­dig årets læng­ste fe­rie, hvor man­ge hol­der en uge fri, så man­ge thai­er rej­ser fra by­er­ne hjem til fa­mi­li­en i provin­sen.

Det er tid til ho­ved­ren­gø­ring i hjem­me­ne, og det er tid til ren­sel­se før det nye år: I lands­by­er­ne sam­les by­ens æl­dre over 60 år i det lo­ka­le tem­pel, hvor de yn­gre vi­ser dem respekt ved at hæl­de duf­ten­de vand, der sym­bo­li­se­rer ren­sel­se, over hæn­der­ne på dem og til gen­gæld mod­ta­ger de­res vel­sig­nel­ser. Det er den­ne for­sig­ti­ge og respekt­ful­de ren­sel­se med vand, der uden for temp­ler­ne ac­ce­le­re­rer til vand­pja­ske­ri.

I temp­ler­ne of­rer man mad til mun­ke­ne, og man hæl­der vand på Bud­dha- sta­tu­ers hæn­der. For de trav­le, der ik­ke har tid til at ta­ge i tem­pel, er der op­stil­let sta­tu­er til ri­tu­a­let i shop­ping­cen­tre og i Bang­koks me­tro.

Det er dog først og frem­mest vand­kam­pe­ne, Song­kran er kendt for, og turi­ster er me­re end vel­kom­ne til at væ­re med. Fak­tisk ple­jer thai­er­ne at gø­re en ek­stra ind­sats for at sik­re sig, at turi­ster ik­ke går tørsko­e­de gen­nem nytå­ret.

Hvem har det kol­de­ste vand?

Nog­le af de mest in­ten­se vand­kam­pe fin­der man i Chi­ang Mai i nord og i Bang­kok ved ba­ck­pa­ck­er­ga­den Khao San Ro­ad og ved fi­nans­di­strik­tet Si­lom.

I fi­nans­di­strik­tet be­væ­ger ti­tu­sin­der af un­ge thai­er og turi­ster sig ud i af­spær­re­de ga­der mel­lem højhu­se­ne. Brandslan­ger sprøjter ud over men­ne­ske­mæng­den, der sprøjter ud over hin­an­den med vand­pi­sto­ler, der kan kø­bes i bo­der langs ve­je­ne.

Med få me­ters mel­lem­rum er der bo­der, der sæl­ger genop­fyld­ning af vand for en ti- baht- mønt og in­ter­nt kon­kur­re­rer om at ha­ve det kol­de­ste vand til salg i den ste­gen­de som­mer­var­me.

An­dre sæl­ger pla­stik­hyl­stre, der sør­ger for, at pen­ge og mo­bil over­le­ver.

Hvidt pud­der i an­sig­ter­ne

Og van­det er ik­ke det ene­ste. Det er tra­di­tion at smø­re hvidt pud­der på kin­der­ne af hin­an­den for at brin­ge held og lyk­ke, så midt i vand­kam­pe­ne går man­ge rundt med små skå­le med pud­der.

Det er egent­lig ta­bu at rø­re an­dres ho­ved i Thailand, for ho­ve­d­et er hel­ligt i bud­dhis­men, men med et hø­fligt » und­skyld « må reg­ler­ne bry­des den­ne ene gang om året.

Er man ik­ke til vildt vandsjask el­ler pud­der i mund, hår og tøj, fin­des der og­så me­re fre­de­li­ge og bør­ne­ven­li­ge vand­kam­pe i de min­dre si­de­ga­der.

Uan­set hvor man er, er op­skrif­ten på et godt nytår dog den sam­me: Tag en blom­stret skjor­te på, skaf et vandtæt hyl­ster, ud­rust dig med vand, og øv dig på at si­ge » sawad dee bii mai « – godt nytår.

Så er du klar til årets vig­tig­ste fest i Thailand.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.