Milan på ki­ne­si­ske

Ber­lusco­ni sæl­ger an­gi­ve­ligt AC Milan til ki­ne­sisk bi­lim­por­tør

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - NY EJER Mor­ten Bjer­re­gaard morh@ spor­ten. dk

Det fal­men­de ita­li­en­ske ga­le­hus AC Milan er tæt på at kom­me på asi­a­ti­ske hæn­der, hvor den far­ve­ri­ge for­ret­nings­mand Ri­chard Lee står klar med en mas­se pen­ge.

Den tid­li­ge­re ita­li­en­ske pre­mi­er­mi­ni­ster og suc­ces­ful­de for­ret­nings­mand Sil­vio Ber­lusco­ni skul­le an­gi­ve­ligt ha­ve solgt ma­jo­ri­te­ten af sin fod­bold­klub AC Milan til Ri­chard Lee, en for­ret­nings­mand fra Hong Kong.

Iføl­ge det ita­li­en­ske me­die, La Ga­zzet­ta del­lo Sport, har den ki­ne­si­ske re­ge­ring pres­set på, for at Ber­lusco­ni skul­le sæl­ge. Tirs­dag skul­le Ber­lusco­ni an­gi­ve­ligt ha­ve sagt, at ’ sal­get af de 75 pro­cent af klub­ben til ki­ne­ser­ne er gjort’ til et pri­vat ar­ran­ge­ment.

Pri­sen er end­nu ik­ke of­fent­lig­gjort, men La Ga­zzet­ta del­lo Sport me­ner at vi­de, at pri­sen en­der i om­eg­nen af 1- 1,5 mil­li­ar­der eu­ro ( 7,5 - 11 mia. kr., red.)

Men hvem er den­ne Ri­chard Lee, der står i spid­sen for det ki­ne­si­ske konsor­ti­um? Lee har tjent si­ne man­ge pen­ge på at im­por­te­re bi­ler som Fer­ra­ri og Ma­se­ra­ti til Hong Kong de se­ne­ste 20 år. For ny­lig har han ud­vi­det for­ret­nin­gen til det ki­ne­si­ske fast­land. Sam­ti­dig er han præ­si­dent for ’ China Pre­mi­um Li­festy­le En­ter­pri­se’, der im­por­te­rer luksuspro­duk­ter.

Når Ri­chard Lee ik­ke kon­trol­le­rer en af Ki­nas stør­ste viksom­he­der, le­ver han et liv i sus og dus. Han ses of­te slap­pe af på luk­suri­ø­se kæm­pey­a­chts og kø­re ræs i hur­ti­ge bi­ler.

Lee har i en stor del af sit liv haft en til­knyt­ning til Ita­li­en. I 2006 modt­og han en me­dal­je fra den da­væ­ren­de ita­li­en­ske pre­mi­er­mi­ni­ster Ro­ma­no Pro­di for at prom­ove­re ita­li­en­ske va­rer i Hong Kong og Ki­na. Det go­de for­hold til Ita­li­en skul­le ha­ve gi­vet ham nem­me­re ad­gang til en han­del om­hand­len­de AC Milan.

Hvis han over­ta­ger AC Milan, er det en klub langt fra for­dums styr­ke. Det nor­di­ta­li­en­ske ga­le­hus ro­der rundt i mid­ter­fel­tet i Se­rie A, og iføl­ge ryg­ter hæn­ger der en trus­sel om fy­ring over klub­bens nu­væ­ren­de træ­ner, Fi­lip­po In­zag­hi.

Og­så i spil­ler­trup­pen her­sker der ne­ga­ti­vi­tet og man­gel på holdånd. Se­ne­st har gha­ne­si­ske Sul­ley Ali Mun­ta­ri bedt om ik­ke at bli­ve ud­ta­get til fle­re kam­pe for klub­ben, da han i for­vej­en ik­ke fik ret me­get spil­le­tid.

» Mun­ta­ri har bedt om ik­ke at bli­ve ud­ta­get til hol­det, da han ik­ke er en del af klub­bens pla­ner for næ­ste sæ­son. Milan har sagt ok, « skrev Mun­ta­ris agent, Fe­de­ri­co Pa­sto­rel­lo, på Twit­ter.

Hvis hand­len går igen­nem, vil AC Milan væ­re den an­den klub i Se­rie A, der bli­ver solgt til en asi­a­tisk in­ve­stor. Den in­do­ne­si­ske for­ret­nings­mand, Eri­ck Tho­rir, køb­te 70 pro­cent af ak­tier­ne i In­ter i novem­ber 2013.

SØN­DAG 5. APRIL 2015

Sil­vio Ber­lusco­ni ( i mid­ten) og AC Milan har i man­ge år væ­ret to alen af sam­me styk­ke. Nu ser mag­ten i klub­ben ud til at en­de på ki­ne­si­ske hæn­der. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.