CL- drøm drop­pet ef­ter Ar­se­nal- klask

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

LY­SE­SLUK­KER

Jep­pe Pe­der­sen

Ma­na­ger B ren­dan Rod­gers h ar o pgi­vet drøm­men om Ch ampions L eague f or L iver­pool i den k om­men­de sæ­son o g sa tser n u på s uc­ce s i d en e ngel­ske po­kal­tur­ner­ning. Li­ver po­ol e r med g å rs­da­gens 4 - 1- ne­derl ag t il A rse­nal n u he­le ot te p oi nt e fter M a nche­ster Uni­ted på tred­je­plad­sen og s yv po­int e fter num­mer fi­re, Man­che­ster C it y, d er fø r st s pil­ler i mor­gen.

Me d kun sy v kam­pe ig en lig­ner de t e n no get n ær u mu lig opg ave for ’ the reds’, o g Li­ver po­ol s tr æng­te tr æner Bren­dan Rod gers ha r da og­så så go dt s om s midt h åndk læ­det p å fod­bold­ba­nen.

» Jeg t v iv­ler stærkt på, at v i en­der i top fi­re. Der er si mpelt hen for l angt. Vi bli­ver i ste­det nødt til at fo­ku­se­re på FA Cup’en nu, « si­ger Li­ver­pool­træ­ne­ren i føl­ge Sky Sport s.

Li­ver­pool mø­der på ons­dag Bl ack­bur n f ra d en n æst­bed ste r æk­ke i e n omk amp i FA Cup - k var tfi na­len. Før­ste k amp e nd­te 0- 0 p å A nfie ld.

Da gens helt sto­re vin­de r, Ar­se­na l, er l ige­le­de s me d i F A Cu p’en, me n har a lle­re­de kval ifi­ce­ret sig t il s emi­fi­na­len, h vor d e mø der R e ading p å We mb l ey.

Chel­sea i sig­te

Ar se­na l r yk ke­de me d s ej­ren o ver Li­ver po­ol op på a nden­plad­sen i Pre­mi­er Le­ague, og C ham­pions Le­ag ue­bil­le tter­ne sy­ne s sik­re. Der­for er der ogs å k un en vej for Ars ena l ifølg e A r- se­ne Wen­ger.

» Vi k an se lv af­gø­re, om v i vil slut­te i t op fi­re. For at vin­de t it­len bli­ver vi nødt til at væ­re per­fek­te og Chel­se a upe rfek te. S å l ad os fo­ku­se­re på, at v i hol­der sam­me i nten si­tet - som i dag - i rest en af kam­pe­ne, « si­ge r han.

Li­ver­pools s tjer ne­frø R ahe­em Sterl ing h ar v æret ’ t he t alk o f t he t own’ i E ng la nd d en s e ne­ste u ge . Et brud i k on­tr ak tfor­hand lin­ger­ne me d L iver­pool h ar s at S ter­ling i for­bin­del­se me d b åde M an­che­ster Uni­ted og gårs­da­gens mod­stan­der Ar­se­nal. Ar se­ne W en­ger vi rke­de dog i k ke s yn­der­lig i nteres­se­re t i stjer­nen.

» Vi tæn­ker slet ik­ke på nog­le t rans­fer s nu . Vi e r fo­ku­se­ret på Burn­ley i n æste u ge. D er­u­d­over h a r v i mas­ser af of­fen­si­ve spil­le­re. På bæn­ken t il k am­pen s ad T heo Wa lcott , To­mas Ro si­cky og Dan­ny Wel­beck, « si­ger han.

jepp@ bt. dk

Ra­he­em Ster­ling og Li­ver­pool fik stryg af Ar­se­nal på Emira­tes, og nu skal klub­ben sat­se alt på FA Cup’en.

Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.