AN­KER­MAN­DENS

Lars Bak er ble­vet den æl­dre stats­mand på et bel­gisk tra­di­tions­hold, som i den grad har se­xet sig op med et loven­de kuld ta­len­ter

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - KLAS­SI­KER Lars B. Jør­gen­sen lbj@ spor­ten. dk

De fin­des på et­hvert cy­kel­hold med respekt for sig selv. De vin­der så godt som al­drig no­get. Men de glæ­der sig over at væ­re der. For stjer­ner­ne, for hol­det og for det til­freds­stil­len­de i at ha­ve ud­ført et godt styk­ke ar­bej­de. Må­ske end­da bli­ve rost for det, selv om ar­bej­det bæ­rer en hel del af løn­nen i sig selv.

Lars Bak er ble­vet kendt og respek­te­ret for net­op det. Un­der Tour de Fran­ce er det ble­vet nær­mest stan­dard at se den lan­ge dan­sker sæt­te sig frem i fel­tets spids og slå tempoet an på veg­ne af Lotto- Sou­dals ty­ske sprin­ter An­dré Greipel.

» Han er en af de ryt­te­re, man al­tid kan sto­le på, og som man ved, hvad man kan for­ven­te af, « un­der­stre­ge­de Lotto- Sou­dals man­ge­åri­ge chef, Marc Ser­ge­ant, sid­ste som­mer over­for BT.

Det ly­der sim­pelt nok. Men det kræ­ver en sær­lig psy­ke og fy­sik at kun­ne gø­re det uden vak­len. Der­for er luksus­hjæl­pe­re som Lars Bak - el­ler for den sags skyld hans au­stral­ske kol­le­ga Adam Han­sen - så værds­at­te. For­di de kan væ­re bå­de ru­ti­ne­ret ry­grad og vo­lu­men­brø­len­de rug­brøds­mo­tor på et hold.

Fik duk­ket ri­va­ler­ne

Tid­li­ge­re på ugen var Lars Bak sendt ud som of­fen­siv for­post, da Lot­toSou­dal tog fø­rer­greb på mi­ni- eta­pe­lø­bet ’ Tre Da­ge ved Pan­ne’. Ik­ke no­get stort løb, men for et bel­gisk hold med am­bi­tio­ner i kom­men­de monu­men­ter som Flan­dern Rundt og Pa­ris- Rou­baix al­li­ge­vel vig­tigt at vi­se sig i. Må­ske mest af alt for­di Bak og kom­pag­ni fik duk­ket det ri­va­li­se­ren­de hold fra Qu­i­ck­Step og slut­te­de med at ha­ve tre mand i top 10.

I Flan­dern Rundt er mis­sio­nen me­get en­kel. Sørg for at hol­de Jür­gen Ro­elandts frem­me. Vær pa­rat til at luk­ke hul­ler­ne, sæt­te tem­po og væ­re skyt­sen­gel på si­de­vinds­styk­ker­ne.

» Det er vir­ke­lig vig­tigt, at hol­det får suc­ces i de her løb. He­le pro­gram­met er lagt om i for­hold til sid­ste år, så folk som vo­res bel­gi­ske me­ster, De­bus­sche­re, og Ro­elandts er me­re fri­ske, når det vir­ke­lig gæl­der. Der er helt spe­ci­fik­ke or­drer for, hvad man skal i de tre uger her. For mig er et løb som Flan­dern Rundt og­så for eks­plo­sivt. Jeg tror me­re på mi­ne mu­lig­he­der i et løb som Pa­ris- Rou­baix næ­ste søn­dag, hvor jeg har en fri rol­le, « er­klæ­rer Lars Bak.

» Ge­ne­relt er hol­det vir­ke­lig godt ka­li­bre­ret nu. Jeg kan ik­ke hu­ske, vi no­gen­sin­de har vun­det eta­per i bå­de Pa­ris- Ni­ce og Tir­reno- Adri­a­ti­co. Vi hav­de tre mand i fi­na­len i Mila­no- San­re­mo og har ti sej­re ind­til nu. Bred­den på hol­det er og­så bed­re end no­gen­sin­de, « vur­de­rer den 35- åri­ge sil­ke­bor­gen­ser, som har set sit bel­gi­ske mand­skab un­der­gå en foryn­gel­ses­kur.

Ung­dom med vi­ril gnist

Nav­ne som Tim Wel­lens, Tiesj Benoot, Lou­is Ver­va­e­ke, Se­an de Bie og Jas­per de Buyst har hu­se­ret i U23år­gan­ge­ne og er kom­met bra­gen­de ind på den etab­le­re­de prof- sce­ne med ung­dom­mens vi­ri­le gnist og gå- på- mod.

» Det har vi mang­let. Tid­li­ge­re var det så­dan, at Greipel kun­ne vin­de si­ne 10- 15 løb på en sæ­son, og så kun­ne der kom­me lidt ek­stra til, men vi hav­de ik­ke for al­vor en B- el­ler en C- kæ­de, som kun­ne la­ve re­sul­ta­ter. I Bel­gi­en ta­ler man om ’ den gyld­ne år­gang’, og der bli­ver la­vet et do­ku­men­tar­pro­gram, hvor Tiesj, Tim og Lou­is er blandt de med­vir­ken­de. Wel­lens træ­der iføl­ge de test, vi får la­vet, et ni­veau over os al­le sam­men. Han er alt­så ba­re fuck­ing god. Han er ba­re en født væd­de­lø­ber, og hans stil på cyk­len min­der mig fak­tisk lidt om Frank Van­den­broucke, « si­ger Bak med hen­vis­ning til den af­dø­de 1990er- helt.

Selv er Bak ik­ke ban­ge for at bli­ve skub­bet ud af den un­ge gar­de. Tvær­ti­mod har det skabt en an­den kul­tur på hol­det.

» Vi har mang­let en vin­der­kul­tur, at man pres­ser hin­an­den, og at der er kon­kur­ren­ce om plad­ser­ne. Det fe­de ved de un­ge lø­ver på hol­det er, at hvis først den ene kan, så vil de an­dre og­så. De vil al­le sam­men til fa­det, og in­gen vil stå i skyg­gen af de an­dre. De er alt­så ba­re så klar, « kon­sta­te­rer Bak med et grin og det per­spek­tiv, der kom­mer med bå­de al­der og er­fa­ring.

SØN­DAG 5. APRIL 2015

Lars Bak ( ind­sat fo­to) og hans hold­kam­me­ra­ter på Lotto- Sou­dal er på hjem­me­ba­ne, når 19 bro­stens­belag­te ’ mu­re’ skal for­ce­res på de 264 km, Flan­dern Rundt stræk­ker sig over. Fo­to: AFP, Nils Meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.