Det er 10 år si­den

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DET VAR EN af Per Bjer­re­gaards stør­ste sej­re, da Brønd­by for 10 år si­den be­sej­re­de FC Kø­ben­havn med 5- 0. Med sej­ren brag­te Brønd­by sig ot­te po­int for­an ær­ke­ri­va­ler­ne, og med seks run­der til­ba­ge af sæ­so­nen var ni­veau­for­skel­len mar­ke­ret og mester­ska­bet nært. Hol­det spil­le­de det må­ske smuk­ke­ste fod­bold, et dansk klubhold til da­to hav­de spil­let. Og i spid­sen for det he­le stod Mi­cha­el Laud­rup.

To år for­in­den hav­de Per Bjer­re­gaard hen­tet Dan­marks stør­ste fod­bold­navn ind som ch­eftræ­ner og op­fyldt et af si­ne eg­ne stør­ste øn­sker. Mi­cha­el Laud­rup blev født et lil­le halvt år, in­den Brønd­by IF blev grund­lagt, og hans far, Finn, hav­de væ­ret en af de vig­tig­ste sten i Per Bjer­re­gaards op­byg­ning af Brønd­by fra se­ri­e­hold til top­klub. Kun­ne man øn­ske sig no­get stør­re her i fod­bold­li­vet end at få Mi­cha­el Laud­rup hjem som træ­ner og nu en­de­lig se hi­sto­ri­en, drøm­me­ne og spil­let mø­des i en 5- 0- sejr over FC Kø­ben­havn? Næp­pe, hvis man var Per Bjer­re­gaard. HVAD PER BJER­RE­GAARD ik­ke vid­ste den dag – 16. maj 2005 – var, at kam­pen skul­le bli­ve den sid­ste rig­tig sto­re Brønd­by- sejr i de kom­men­de 10 år, og at den fra mester­ska­bet, der en­de­lig kom i hus 11. ju­ni, skul­le op­le­ve et hi­sto­risk fald fra fod­bold­mag­tens tin­de. El­ler at hans eget livs­værk og eft er­mæ­le fra det øje­blik be­gynd­te at slå rev­ner, så­dan som det skit­se­res på de kom­men­de si­der.

I mi­nut­ter­ne, uger­ne og må­ne­den eft er, at Mi­cha­el Laud­rup fra træ­ner­bæn­ken og Da­ni­el Ag­ger, Thomas Ka­h­len­berg og Jo­han El­man­der fra ba­nen hav­de be­sej­ret FC Kø­ben­havn med 5- 0, lig­ne­de Brønd­by en for­bed­ret ud­ga­ve af det hold, der sty­re­de dansk fod­bold i 1990’ er­ne, og al­drig hav­de Dan­mark set no­get lig­nen­de. Så stor var suc­ce­sen, at Per Bjer­re­gaard ik­ke for­må­e­de at føl­ge op på den. Ag­ger, Ka­h­len­berg og El­man­der strøg til ud­lan­det, Mi­cha­el Laud­rup vil­le ik­ke for­læn­ge på de vil­kår, han blev til­budt, og da han stop­pe­de i 2006, og Per Bjer­re­gaard an­sat­te René Meu­lenste­en som træ­ner og søn­nen Anders som sport­s­chef, var ned­t­u­ren al­le­re­de i gang. VI VED, HVAD der fulg­te. Si­den den­gang i 2005 har Brønd­by haft seks for­skel­li­ge træ­ne­re ( Tom Køh­lert end­da ad fl ere om­gan­ge), seks for­skel­li­ge di­rek­tø­rer, fi re for­skel­li­ge for­mænd og et hav af be­sty­rel­ses­med­lem­mer, der er trå­dt ind og ud i ti­de og uti­de.

Den øko­no­mi­ske kri­se sat­te for al­vor ind un­der fi nanskri­sen og blev for­stær­ket af over­for­bru­get un­der Ka­si- Jes­pers sponsorat. Mens uro­en fort­sat­te, faldt sponso­rer­ne fra, skift en­de træ­ne­re be­tød nye idéer og nye spil­le­re, hvil­ket be­tød mang­len­de kon­ti­nu­i­tet, dår­li­ge re­sul­ta­ter og fær­re præ­mie­pen­ge, hvor­på den ne­ga­ti­ve spiral kør­te for fuld drøn - ind­til Al­do Pe­ter­sen en dag duk­ke­de op med et hold in­ve­sto­rer og stop­pe­de en tru­en­de kon­kurs no­gen­lun­de sam­ti­dig, som Le­bo­gang Phi­ri score­de mod Hor­sens og på sid­ste spilledag red­de­de klub­ben fra nedryk­ning.

Når Brønd­by og FC Kø­ben­havn i mor­gen mø­des på et ud­t­rå­dt styk­ke brakjord, er det i et spi­ren­de for­år, hvor ned­t­u­ren er vendt. Jan Bech Andersen har lagt yder­li­ge­re i den kas­se, Al­do Pe­ter­sen sat­te prop i. Da­ni­el Ag­ger, Thomas Ka­h­len­berg og Jo­han El­man­der er til­ba­ge, og trods 10 års næ­sten uafb rudt for­fald bli­ver kam­pen sta­dig spil­let med et brø­len­de liv på tri­bu­ner­ne.

Kam­pen har over­le­vet det he­le og haft nok i sig selv i al­le åre­ne. Men den er bed­re, når klub­ber­ne lig­ger tæt og er på li­ge fod. Som de næ­sten er nu. Og for­hå­bent­lig bli­ver in­den for en over­sku­e­lig pe­ri­o­de. Mor­ten Skou­bo og Jo­han El­man­der jub­ler ef­ter en af de fem scor­in­ger mod FC Kø­ben­havn i det navn­kun­di­ge op­gør i 2005. Fo­to: Lars Møller

MOR­TEN CRO­NE SE­JERS­BØL,

FOD­BOL­DRE­DAK­TØR

Stjer­ner som Da­ni­el Ag­ger, Thomas Ka­h­len­berg og Jo­han El­man­der er nu til­ba­ge i genop­stand­ne Brønd­by. Her ses Ag­ger jub­le ef­ter scor­in­gen til 1- 0 i New Firmop­gø­ret i maj 2005.

Fo­to: Lars Møller

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.