10 ÅRS FORS

De se­ne­ste 10 års pla­ce­rin­ger DET ER SKET I KLUB­BER­NE DE SE­NE­STE 10 ÅR:

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Be­sty rel­ses­for­mand. Ole Pal­må bli­ver mid­ler­ti­dig di­rek­tør.

11. JU­NI 2005:

Med spil­le­re som Jo­han El­man­der, Da­ni­el Ag­ger og Thomas Ka­h­len­berg på hold­kor­tet hjem­fø­rer Brønd­by ’ The Double’. Mester­ska­bet er Brønd­bys 10. og hidtil se­ne­ste.

1. JA­NU­AR 2006:

Stå­le Sol­bak­ken er­stat­ter Hans Ba­cke som ch­eft ræ­ner i FC Kø­ben­havn.

1. JU­NI 2006:

Ni­els- Chri­sti­an Holm­strøm stop­per som sport­s­di­rek­tør og er­stat­tes af Car­sten V. Jensen.

5. JA­NU­AR 2007:

René Meu­lenste­en stop­per som Brønd­by- træ­ner. Of­fi ci­elt af fa­mi­lie­mæs­si­ge år­sa­ger. Få da­ge eft er kom­mer den vir­ke­li­ge grund til den dra­ma­ti­ske skils­mis­se. » Brønd­by er en syg klub, « ly­der af­skeds­sa­lut­ten fra Meu­lenste­en, der skal få me­re ret, end han aner. Klu­bi­ko­net Tom Køh­lert bli­ver ny Brønd­by- træ­ner.

31. AU­GUST 2007:

Per Bjer­re­gaard træ­der til­ba­ge som di­rek­tør i Brønd­by og bli­ver i ste­det

10. OK­TO­BER 2007:

Jesper ’ Ka­si’ Nielsen bra­ger ind i Brønd­by med et sponsorat på 200 mil­li­o­ner kro­ner.

21. NOVEM­BER 2007:

Sel­ska­bet bag FC Kø­ben­havn, Par­ken Sport & En­tertain­ment, boo­ster ejer­ska­bet i La­lan­dia og kø­ber ak­tier for langt over 100 mil­li­o­ner kro­ner.

30. DE­CEM­BER 2009:

Jesper ’ Ka­si’ Nielsen off ent­lig­gør sit stop i Brønd­by fra ud­gan­gen af 2010. Smyk­ke­kon­gen bli­ver dog ved med at be­ta­le til Brønd­by i fl ere år frem­over.

SØ SNØDNADGA 5G .5 A. PAPRRILIL 2 2001155

MARTS 2010:

Rig­mæn­de­ne Karl Pe­ter Kors­gaard Sø­ren­sen og Erik Skjær­bæk kø­ber ak­tier i fi rma­et bag FCK for over 200 mil­li­o­ner kro­ner. Se­ne­re på året for­sø­ges klub­ben købt af Ro­man Abram­ovich’ søn, Ar­ka­dy.

25. AU­GUST 2010:

FC Kø­ben­havn kva­li­fi ce­rer sig for an­den gang til grup­pe­spil­let i Cham­pions Le­ague.

i hi­sto­ri­en til Cham­pions Le­ague. På hjem­me­ba­ne slår kø­ben­hav­ner­ne eft er­føl­gen­de bå­de Cel­tic og Man­che­ster Uni­ted. ne­der se­ne­re fy­rer le­del­sen Anders Bjer­re­gaard som sport­s­chef mod be­sty rel­ses­for­mand Per Bjer­re­gaards vil­je.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.