KIFs yd­my­gen­de re­van­che

Bo Spel­ler­berg og KIF Kol­ding Kø­ben­havn fi k sko­v­len un­der Skjern eft er sid­ste uges ne­der­lag i Fi­nal4- se­mi­fi na­len

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

SLUT­SPIL, PUL­JE 1 ik­ke et ben til jor­den, da hjem­me­hol­det KIF Kol­ding Kø­ben­havn i går re­van­che­re­de sid­ste we­e­kends ne­der­lag i po­kal­se­mi­fi na­len. Skjern blev sendt hjem med et ne­der­lag på 20- 31 i slut­spil­lets Pul­je 1. Hjem­me­hol­det KIF var sul­ten eft er at re­van­che­re sid­ste we­e­kends ne­der­lag til Skjern i po­kal­se­mi­fi na­len. Omvendt var ve­stjy­der­ne fyldt med selv­til­lid eft er før­om­tal­te sejr over KIF, en po­kal­ti­tel og midt­u­gens stor­sejr over Team Tvis Holste­bro.

Skjern fulg­te og­så godt med i kam­pens ind­led­ning. Men ved stil­lin­gen 4- 4 gik de grøn­blu­se­de i stå an­grebs­mæs­sigt, og det ud­nyt­te­de KIF Kol­ding Kø­ben­havn. De score­de fem mål i træk til 9- 4, og si­den så hol­det sig ik­ke til­ba­ge. Bo Spel­ler­berg score­de og as­si­ste­re­de nær­mest eft er be­hag - no­get som høj­re­fl øj­en Si­mon Jensen blandt an­det nød godt af.

Fu­sions­hol­det holdt fast i den so­li­de fø­ring frem mod pau­sen, hvor det kun­ne gå i Brønd­by Hal­lens om­klæd­nings­rum for­an 15- 9.

Tæt på 50 pro­cent

Klas­se­for­skel­len var mar­kant stør­re eft er pau­sen, da Skjern kol­lap­se­de, mens KIF trom­le­de vi­de­re. Få mi­nut­ter in­de i an­den halv­leg kom hjem­me­hol­det for­an med 21- 11, og Skjern- spil­ler­nes an­sig­ter vi­ste chok og forun­dring på én og sam­me tid.

Bol­den vil­le ik­ke ind bag ve­te­ra­nen Kasper Hvidt, der i fl ere om­gan­ge run­de­de de magi­ske 50 pro­cent må­lt i red­nin­ger.

KIFer­ne før­te med 13 mål midt i an­den halv­leg, men Skjern for­må­e­de til slut at py­n­te lidt på re­sul­ta­tet, så ne- der­la­get ’ kun’ blev på 20- 31.

Med den gi­gan­ti­ske sejr har KIF Kol­ding Kø­ben­havn sik­ker kurs mod se­mi­fi na­ler­ne. Hol­det fø­rer slut­spil­lets Pul­je 1 med seks po­int eft er to kam­pe ( da hol­det har to po­int med over fra grund­spil­let). Skjern er fo­re­lø­big på an­den­plad­sen med to po­int, men kan dog bli­ve over­ha­let af Team Tvis Holste­bro, hvis hol­det be­sej­rer År­hus Hånd­bold i dag.

Bo Spel­ler­berg før­te an, da KIF Kol­ding Kø­ben­havn fik re­van­che for sid­ste uges Fi­nal4- ne­der­lag med en 31- 20- sejr over Skjern i går i slut­spil­lets Pul­je 1.

Fo­to: Jens Nør­gaard

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.