IN­GEN DAN­SKE FI­NA­LER I MA­LAY­SIA

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - SURT EXIT Mi­chel Wik­kel­sø David­sen mi­cd@ spor­ten. dk

Jan Ø. Jør­gen­sen skul­le ud i tre sæt, men det blev ik­ke til sejr mod den fl er­dob­bel­te ver­dens­me­ster Lin Dan i se­mi­fi na­len i Ma­lay­sia Open. 21- 14, 19- 21, 17- 21 lød sætcif­re­ne, da Lin Dan slog dan­ske­ren for sy­ven­de gang i ni kam­pe.

Den an­den­se­e­de­de dan­sker var så tæt på over­le­gen, som du kan væ­re mod Lin Dan, da han vandt før­ste sæt 21- 14 ef­ter at ha­ve væ­ret for­an 20- 12.

An­det sæt var me­re li­ge, og de to fulg­tes ad til 17- 17, in­den den dob­bel­te OL- vin­der trak fra til 20- 17. Her­eft er skul­le Lin Dan dog bru­ge tre sæt­bol­de for at spil­le sig ud i et af­gø­ren­de tred­je sæt.

Her kom Jan Ø. Jør­gen­sen bedst fra start, da han slog sig for­an 5- 1. Lin Dan er ik­ke helt på det ni­veau, som ken­de­teg­ne­de ham, da han var bedst, men dan­ske­rens start på tred­je sæt var al­li­ge­vel im­po­ne­ren­de mod en af spor­tens al­ler­stør­ste. Jan Ø. Jør­gen­sen fru­stre­re­de den fem­te­se­e­den- de ki­ne­ser, der fl ere gan­ge kig­ge­de spør­gen­de ud mod sin træ­ner. Men li­ge lidt hjalp det, da Jan Ø. Jør­gen­sen kom for­an 12- 6. Desvær­re for dan­ske­ren kun­ne han ik­ke hol­de mo­men­tum.

Lin Dan kæm­pe­de sig til­ba­ge med en 17- 15- fø­ring, og så måt­te Jan Ø. Jør­gen­sen gi­ve fortabt, da Lin Dan i plud­se­lig for­ry­gen­de form vandt tred­je sæt og kam­pen 14- 21, 21- 19 og 21- 17.

Fem­te ne­der­lag på stri­be

Mat­hi­as Boe og Car­sten Mo­gen­sen kun­ne hel­ler ik­ke spil­le sig i fi na­len ved Ma­lay­sia Open. For fem­te gang i træk be­sej­re­de in­do­ne­si­ske Hen­dra Se­ti­awan og Mo- ham­mad Ahsan dan­sker­ne. I se­mi­fi an­len i går var det med cif­re­ne 21- 16, 18- 21, 21- 16.

Der var på for­hånd lagt op til en rig­tig svær se­mi­fi na­le for Mat­hi­as Boe og Car­sten Mo­gen­sen. De in­do­ne­si­ske mod­stan­de­re, Se­ti­awan og Ahsan, har nem­lig ta­get på det dan­ske par.

Godt nok er in­do­ne­ser­ne ’ kun’ nr. ot­te på ver­dens­rang­li­sten, mens Boe og Mo­gen­sen er nr. to, men dan­sker­ne hav­de in­den gårs­da­gens kamp end ik­ke vun­det et sæt mod Se­ti­awan og Ahsan i de fo­re­gå­en­de tre ind­byr­des kam­pe. Det lyk­ke­des i går, men dan­sker­ne måt­te nø­jes med det ene sæt og kan der­for hol­de fri i dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.