DM- DRA­MA­ETS LÆ­RE­STREG

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

SØN­DAG 5. APRIL 2015

ME­TAL LI­GA­EN, 2. FI­NA­LE I dag kl 14.30. Vi­ses på TV2 Sport 77 straf­mi­nut­ter, da Søn­derjy­ske for øj­ne­ne af 5.000 til­sku­e­re i SE Are­na tog te­ten i bedst- af- syv se­ri­en med en sejr på 4- 2.

Der­for er di­sci­plin et nøg­le­ord for bå­de spil­le­re og træ­ne­re i beg­ge lej­re in­den an­den akt i DM- der­by­et i dag i Gran­ly Ho­ck­ey Are­na.

» Det var en fy­sisk kamp, og jeg sy­nes, at vi over 60 mi­nut­ter hånd­te­re­de pres­set bedst, selv om vi ta­ger af­stand fra War­ren Pe­ters’ hit. Uan­set at han ik­ke for­søg­te at ska­de mod­stan­de­ren med vil­je, « si­ger Søn­derjy­skes sport­s­chef, Sø­ren Sto­ck­fi sch, til BT.

Af­ven­ter dom­men

Mat­ch­straff en har fo­re­lø­big gi­vet den tem­pe­ra­ments­ful­de ca­na­di­er én spil­le­dags ka­ran­tæ­ne.

I mor­gen mel­der DIUs Di­sci­pli­nær­ud­valg ud, hvor man­ge da­ge der skal læg­ges oveni, da ’ check­ing to the he­ad’ er en skær­pen­de for­se­el­se.

» Det var ik­ke dén må­de, vi helst vil­le ha­ve vun­det den før­ste kamp på. Men nu er vi kom­met i gang. På godt og ondt, « si­ger Sø­ren Sto­ck­fi sch.

» Det er ik­ke i straff ebok­sen, man vin­der guld. Det hold, der bedst kan hol­de sig på den rig­ti­ge si­de i for­hold til det fy­si­ske ele­ment i spil­let, kan bli­ve be­løn­net på den lan­ge ba­ne, « si­ger Sø­ren Sto­ck­fi sch.

Der er næp­pe tvivl om, at de over­gea­re­de spil­le­re og træ­ne­re har få­et en min­dre for­skræk­kel­se og en læ­re­streg af den må­de, de lod sig ri­ve med og re­a­ge­re­de på i den op­pi­ske­de at­mos­fæ­re i SE Are­na.

Der­for bli­ver det eft er alt at døm­me en kamp med stør­re fo­kus på spil­let og di­sci­pli­nen i eft er­mid­dag i Es­b­jerg.

Es­b­jerg Ener­gys ca­na­di­ske træ­ner, Mark Pe­der­son, er­ken­der, at han ik­ke le­ve­re­de som rol­lemo­del i den op­pi­ske­de at­mos­fæ­re i SE Are­na i Vo­jens i den før­ste DM- fi­na­le­kamp.

Fo­to: Ni­els Hu­sted

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.