Book­ma­ker er meldt til po­li­ti­et

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Book­ma­ke­ren Uni­bet er meldt til po­li­ti­et for ik­ke at stop­pe en lu­do­man i at spil­le over to mil­li­o­ner kro­ner op.

Ret så op­sigtsvæk­ken­de er det Spil­le­myn­dig­he­den, der har meldt Uni­bet til po­li­ti­et. Det for­tæl­ler DR i et langt indslag i TV- avi­sen, og til­sy­ne­la­den­de har Uni­bet en dår­lig sag.

» I den­ne her sag ser det klart ud til, at spil­ud­by­de­ren ik­ke har le­vet op til det, som loven fo­re­skri­ver, « si­ger så­le­des for­mand Anja Phi­lip fra For­bru­ger­rå­det Tænk.

Uni­bet til­bød nem­lig spil­le­ren ek­stra­or­di­nært sto­re per­son­li­ge bonus­ser på blandt an­det 8.000 kro­ner, hvis han alt­så fort­sat­te med at spil­le hos Uni­bet, li­ge­som han og­så på sel­ska­bets reg­ning var med på fl ere fod­bol­drej­ser.

Der er dog in­gen kom­men­ta­rer fra Uni­bet ud­over, at man ik­ke kan gen­ken­de Spil­le­myn­dig­he­dens ud­læg­ning af sa­gen.

Der bør kom­me mål, når Ho­bro og Sil­ke­borg tør­ner sam­men i dag. Fo­to: Scan­pix Den­mark

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.