2,35

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Un­der Kim Poul­sen har Sil­ke­borg valgt en langt me­re di­rek­te spil­lestil, og det har ind­til vi­de­re væ­ret en suc­ces. Men det har og­så ko­stet i den an­den en­de, og der­for har der væ­ret vold­somt man­ge mål i hol­dets kam­pe i for­å­ret. He­le 17 mål i de fem kam­pe er det ble­vet til, og det vil over­ra­ske, hvis man æn­drer den tak­tik før mø­det med Ho­bro. Vær­ter­ne er som ud­gangs­punkt et hold med få mål i, men man er re­elt set ude af nedryk­nings­stri­den og kan der­for spil­le me­re frit, og der­for vir­ker det som en me­get fl ot be­ta­ling på man­ge mål i kam­pen.

Od­dset er fun­det hos Lad­bro­kes

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.