Hyk­le­ri hos land­mænd

BT - - DEBAT - SVI­NE­PRO­DUK­TION Od­der SATS­PUL­JE­MID­LER Må­løv

Hol­ger Øster Mor­ten­sen

I læn­ge­re tid har dan­ske svi­ne­av­le­re ad­va­ret mod den yderst smit­som­me di­ar­ré- syg­dom PED, som er liv­stru­en­de for små­gri­se. Syg­dom­men er ud­bredt i bl. a. Ukrai­ne, hvor man­ge me­d­ar­bej­de­re i dan­ske svi­ne­stal­de kom­mer fra. Virus­sen kan over­fø­res fra men­ne­sker til svin, og det kan få sto­re øko­no­mi­ske kon­se­kven­ser for en svi­ne­be­drift at få smit­ten ind i stal­de­ne. Der­for op­for­drer svi­ne­in­du­stri­en til den stør­ste på­pas­se­lig­hed, hvis per­so­ner med til­knyt­ning til svi­ne­be­drift er har gjort op­hold i f. eks. Ukrai­ne, Po­len el­ler Tys­kland.

An­der­le­des for­hol­der det sig med de og­så me­get smit­som­me og re­si­sten­te MRSA- bak­te­ri­er. Da den far­li­ge sta­fy­lokok ik­ke tru­er gri­se­nes triv­sel, er der ik­ke in­ci­ta­ment blandt svi­ne­av­le­re til at be­skyt­te sig. MRSA smit­ter fra gris til men­ne­ske og fra per­son til per­son. Smit­ten er stort set umu­lig at be­kæm­pe med an­ti­bi­o­ti­ka, og især per­so­ner med ned­sat im­mun­for­svar ri­si­ke­rer at dø af den gift ige sta­fy­lokok. I sy­ge­hus­væ­se­net gør man alt for at hol­de svi­ne­bak­te­ri­en fra dø­ren. Men i svi­ne­in­du­stri­en træk­ker man ba­re på skul­dre­ne.

Tor­ben K. Jensen

Sats­pulj­en er re­ser­ve­ret til til­tag på so­ci­al-, sund­heds- og ar­bejds­mar­keds­om­rå­det med det for­mål at for­bed­re vil­kå­re­ne for sva­ge grup­per i sam­fun­det. Al­li­ge­vel frem­går det af den po­li­ti­ske an­tira­di­ka­li­se­rings­aft ale, med bl. a. støt­te til PET, at ind­hol­det be­ta­les af pul­je­pen­ge. Men aft alen fal­der ik­ke ind un­der Sats­pul­jens re­gel­sæt. Det lig­ner mis­brug af pulj­en, hvis mid­ler skaff es ved år­ligt at ta­ge en pro­cent­del af mid­ler af­sat til folk på over­før­sels­ind­komst. Bl. a. vo­res fol­ke­pen­sio­ni­ster får der­for ud­hu­let de­res pen­sion. Hvor­for er Sats­pulj­en ik­ke un­der fi nans­lo­ven, så al­le skat­te­bor­ge­re bi­dra­ger til den el­lers for­nuft ige pul­je?

Svi­ne­pro­du­cen­ter kæm­per med bak­te­ri­er i stal­de­ne. Fo­to: Claus Fi­sker

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.