BØRSTINGS MO­DEL ER ALT FOR DANSK ’’

BT - - DEBAT -

Det er let nok at væ­re so­li­da­risk i ta­le, men straks svæ­re­re, når det kom­mer til hand­ling. Som nu for ek­sem­pel når vi kø­ber fl ybil­let­ter. For­le­den er­klæ­re­de et fl er­tal af dan­sker­ne sig helt el­ler del­vist eni­ge i, at de ger­ne vil­le be­ta­le ek­stra for en fl ybil­let, hvis det kun­ne sik­re or­dent­li­ge løn- og ar­bejds­vil­kår til pi­lo­ter og stewar­des­ser. MEN SAM­ME UN­DER­SØ­GEL­SE, som Epi­ni­on ud­før­te for DR, vi­ste, at kun de fær­re­ste sæt­ter hand­ling bag or­de­ne. Blot 17 pro­cent sva­re­de, at de hav­de drop­pet at fl yve med et sel­skab med ry for at be­ta­le dår­li­ge løn­nin­ger. Kræm­mer­sjæ­len slår igen­nem, når vi boo­k­er en svip­tur til London.

Om dét står til at æn­dre, kan der kun gis­nes om, men de­bat­ten er ak­tu­el, for­di den dan­ske fag­be­væ­gel­se står over for en mu­lig kon­fl ikt med det ir­ske lav­pris­sel­skab Ry­a­nair, som for ny­lig be­gynd­te at fl yve til og fra Kø­ben­havns Luft havn. Det, der har bragt fag­be­væ­gel­sen i op­rør, er, at det ir­ske sel­skab har an­sat si­ne me­d­ar­bej­de­re på vil­kår, der lig­ger un­der, hvad vi er vant til her­hjem­me. Kon­fl ik­ten kan væ­re en re­a­li­tet til maj.

På for­hånd har Ha­rald Børsting, gjort det klart, hvad der set fra for­mands­sto­len i LO er på spil. » Nog­le in­du­stri­er kan ik­ke dri­ves så ef­fek­tivt, at det kan be­ta­le sig at ha­ve pro­duk­tion i Dan­mark, og så må de fl yt­te, « sag­de Børsting for ny­lig til Man­dag Mor­gen.

Luft sfart­sin­du­stri­en kun­ne væ­re næ­ste ek­sem­pel eft er tekstil­bran­chens og værft er­nes ned­t­ur, men­te han. » Hvis man ik­ke kan dri­ve kon­kur­ren­ce­dyg­tig luft sfart­svirk­som­hed un­der dan­ske vil­kår i Dan­mark, så må man fl yt­te sin virk­som­hed ud af lan­det, « er­klæ­re­de LO- for­man­den. KLAR TA­LE? BE­STEMT. Men er det løs­nin­gen? Set i et stør­re per­spek­tiv? Hvis det lyk­kes den dan­ske fag­be­væ­gel­se at ky­se den ir­ske luft farts­gi­gant ud af Ka­strup, bli­ver for­hol­de­ne for de an­sat­te da ik­ke bed­re af, at Ry­a­nairs fl y får ba­se et sted i Sy­d­eu­ro­pa i ste­det for. Glo­ba­li­se­rin­gen på ar­bejds­mar­ke­det har bul­dret så læn­ge, at det bur­de stå klart for en­hver fag­lig le­der, at hjem­me­ba­nen er for lil­le at spil­le på. Den dan­ske mo­del har le­ve­ret man­ge re­sul­ta­ter, men de nye kam­pe kræ­ver eu­ro­pæ­i­ske løs­nin­ger. Det er ba­re som om, LO- for­man­den kun har blik­ket ret­tet mod, hvad der sker in­den for Er det ri­me­ligt, at ple­je­per­so­na­let ud­sæt­tes for pas­siv ryg­ning fra æl­dre, der ry­ger på de­res væ­rel­ser? Dan­marks græn­ser.

Da Ha­rald Børsting blev spurgt, om den dan­ske fag­be­væ­gel­se ik­ke blot skub­ber pro­ble­mer­ne ud af lan­det, le­ve­re­de han et svar, han vil­le få stort bi­fald for 1. maj, men som ik­ke lø­ser pro­ble­mer­ne på et ar­bejds­mar­ked uden græn­ser. » Den dan­ske fag­be­væ­gel­ses op­ga­ve er ik­ke at sik­re, at virk­som­he­der bli­ver i Dan­mark, men at sik­re, at virk­som­he­der be­ta­ler dansk løn og til­by­der dan­ske vil­kår, hvis de er i Dan­mark. El­lers må de ryk­ke ud af lan­det. « DA SO­CI­AL­DE­MO­KRA­TEN PER­NIL­LE Ro­sen­krantz- Theil for et år si­den tal­te om eu­ro­pæ­i­ske overenskom­ster, blev for­sla­get straks hældt ned af bræt­tet af en ræk­ke fag­li­ge le­de­re. Og nej, eu­ro­pæ­i­ske overenskom­ster kom­mer ik­ke på plads i over­mor­gen, men tan­ke­gan­gen er da rig­tig. Ud­sy­net nød­ven­digt. Hvis man har blik for lang­sig­te­de løs­nin­ger.

Det er ble­vet sagt, at det ak­tu­el­le op­gør med luft fat­sin­du­stri­ens fræk­ke dreng er fag­be­væ­gel­sens chan­ce for at genop­fi nde sig selv, for­di det bli­ver skå­ret ud i pap, at go­de løn- og ar­bejds­vil­kår er no­get, der skal kæm­pes for. Jo, men der skal alt­så le­ve­res an­dre svar end ’ be­tal el­ler for­svind’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.