Fle­re og fl ere for­try­der de­res skils­mis­se. Er det ble­vet for nemt at bli­ve skilt?

BT - - DEBAT - På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 14.13 KÆMP FOR ÆG­TE­SKA­BET På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 14.26 VEN­TE­TID KAN RED­DE På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 14.30 FINT MED HUR­TIG UD­GANG På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 15.07 PAR­TE­RA­PI I GA­VE På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 15.5

Ja,

vi bør ge­nind­fø­re se­pa­ra­tion før skils­mis­se

Nej,

folk må selv væl­ge, hvor­når de vil skil­les

3.349 stem­mer på bt. dk

ÆG­TE­SKA­BET MÅ PLE­JES

Lyk­ke Omel

Græs­set er ik­ke al­tid grøn­ne­re på den an­den si­de, men det er al­tid grøn­ne­re der, hvor det van­des.

Heidi Irm­garn

Ja, det er alt for nemt. Folk kæm­per ik­ke for æg­te­ska­bet. Jeg tror ik­ke på, at der er no­gen, der går gen­nem li­vet uden kri­ser.

Bir­git Chri­sti­an­sen

Hvad lig­ner det, at man kan bli­ve skilt på et døgn på net­tet? Al­le bli­ver jo su­re, vre­de el­ler skuff ede på et el­ler an­det tids­punkt i et æg­te­skab, og så si­ger man no­get, man for­try­der. Lad nu æg­te­par­re­ne bru­ge ven­te­ti­den til en even­tu­el skils­mis­se til at tæn­ke sig godt og grun­digt om, som man gjor­de før i ti­den.

Anja Pe­ter­sen

Nej, det er ik­ke for nemt. Man kan kæm­pe og kæm­pe, men det er ik­ke nemt, hvis man kæm­per ale­ne. Og så er det fi nt, at man kan kom­me hur­tigt ud af det.

Chri­sti­na Be­ne­dik­te Pe­der­sen

Ja, det er alt for nemt. Man skul­le må­ske gi­ve al­le par ti ti­mer hos en par­te­ra­pe­ut i bryl­lups­ga­ve.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.