Var god for en for­mue

BT - - NYHEDER - Lars Lin­de­vall Han­sen larh@ bt. dk Fo­to: Jonas Sko­vb­jerg Fogh

VEL­FUN­DE­RET

I kraft af sin sto­re po­pu­la­ri­tet var Klaus Rif­b­jerg en af lan­dets mest vel­ha­ven­de for­fat­te­re.

Når Rif­b­jerg ik­ke nød so­lens stråler i den syds­pan­ske hav­ne­by Mála­ga, ar­bej­de­de han fra sin smukt be­lig­gen­de som­mer­bo­lig i Ska­gen og se­ne­re i en kæm­pe her­skabs­lej­lig­hed på Fre­de­riks­berg i Kø­ben­havn.

Som for­fat­ter le­ve­de han blandt an­det af indtæg­ten fra så­kald­te roy­al­ties, forskuds­ho­nora­rer fra for­la­get Gyl­den­dal samt en år­ligt ud­be­talt bi­bli­o­tek­s­af­gift.

Ale­ne i bi­bli­o­t­eks­pen­ge modt­og for­fat­te­ren om­kring 12 mil­li­o­ner kro­ner fra 1998 til 2014. I 2014 fik han ube­talt 514.380 kro­ner.

Rif­b­jergs de­but- ro­man ’ Den kro­ni­ske uskyld’, der i man­ge år har væ­ret fast sko­le- pensum, er solgt i over 300.000 ek­sem­pla­rer.

Bran­chekil­der, som BT har talt med, for­tæl­ler, at han hav­de en sær­de­les fa­vora­bel kon­trakt med Gyl­den­dal, hvor han des­u­den var lit­terær di­rek­tør i 1984- 91.

Som­mer­hus til 10 mio. kr.

Rif­b­jergs bo­li­ger vid­ner og­så om en gan­ske vel­pol­stret øko­no­mi. I ef­ter­å­ret 2012 sat­te for­fat­te­ren sit som­mer­hus i Kan­de­ste­der­ne syd­vest for Ska­gen til salg for en pris på he­le 10 mil­li­o­ner kro­ner.

Grun­den på 25.650 kva­drat­me­ter rum­mer to hu­se, hvoraf det ene lig­ger på top­pen af en klit med 180 gra­ders ud­sigt over Vester­ha­vet.

Klaus Rif­b­jergs ejen­dom på Fre­de­riks­berg var be­stemt hel­ler ik­ke små­pen­ge værd. Den mon­dæ­ne lej­lig­hed på 201 kva­drat­me­ter blev sat til salg i 2011 for 7,2 mil­li­o­ner kro­ner.

» Og det er ik­ke for­di, jeg er ved at gå fal­lit, « sag­de for­fat­te­ren den­gang til BT.

Bo­e­de i Spa­ni­en

I en stor del af sit liv bo­e­de Klaus Rif­b­jerg i et hus i span­ske An­da­lu­si­en.

Li­ge­som en lang ræk­ke an­dre sto­re dan­ske kunst­ne­re modt­og Klaus Rif­b­jerg livsva­rig kunst­ne­ry­del­se fra Sta­tens Kunst­fond.

Ydel­sen til­de­les kunst­ne­re, der har ’ pla­ce­ret sig af­gø­ren­de som kunst­ne­re’, vur­de­ret ud fra kva­li­te­ten i den kunst­ne­ri­ske pro­duk­tion.

I som­me­ren 2014 flyt­te­de Klaus Rif­b­jerg til lej­lig­he­den i Skod­s­borg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.