Der­for røg vi hash

Ni­els Skou­sen om Rif­b­jergs død: ’ Det er en hel tid, der rin­der ud’

BT - - NYHEDER - Pe­ter Øl­holm Hans­son phan@ bt. dk Fo­to: Scan­pix

UNG­DOMS­OP­RØR

Mu­si­ke­ren Ni­els Skou­sen har kun lo­vord til overs for for­fat­te­ren Klaus Rif­b­jerg, der lør­dag dø­de i en al­der af 83 år. De­res be­kendt­skab går me­re end 50 år til­ba­ge. Blandt an­det til­brag­te de en le­gen­da­risk stund sam­men på Kul­tur­mi­ni­ste­ri­ets trap­pe i 1970.

» Det er en hel tid, der rin­der ud. Det er en stor mand, vi har mi­stet. Han har be­ty­det enormt me­get, « si­ger Ni­els Skou­sen, da BT over­brin­ger ham nyhe­den søn­dag for­mid­dag.

Ni­els Skou­sen for­tæl­ler, at han har kendt Klaus Rif­b­jerg, si­den han steg op på den dan­ske te­a­ter­s­ce­ne som 18- årig. Si­den har mu­si­ke­ren blandt an­det gjort sig be­mær­ket i duo­en Skou­sen & Ingemann.

Han var og­så sam­men med Klaus Rif­b­jerg en helt sær­lig dag i 1970 – en dag, som si­den er ble­vet et be­rømt ka­pi­tel i hi­sto­ri­en om ung­doms­op­rø­ret i 60er­nes og 70er­nes Dan­mark.

Her tog Ni­els Skou­sen, Klaus Rif­b­jerg og en ræk­ke an­dre far­ve­ri­ge per­son­lig­he­der som Eb­be Klø­ve­da­hl og Char­lot­te Strand­gaard op­stil­ling på Kul­tur­mi­ni­ste- ri­ets trap­pe og røg hash for at pro­teste­re mod luk­nin­gen af nog­le lo­ka­ler i Far­ver­ga­de 10.

Lo­ka­ler­ne hav­de tjent som kre­a­tivt op­holds­sted for en ræk­ke un­ge kunst­ne­ri­ske men­ne­sker, der var en del af ti­dens ung­doms­op­rør.

» Det var for at væ­re so­li­da­risk med op­rø­ret, « for­tæl­ler Ni­els Skou­sen om Rif­b­jergs mål med trap­pe­ak­tio­nen.

Al­le tog et bøv

Til­ba­ge i 2011 ud­gav mu­si­ke­ren erin­drings­bo­gen ’ Her­fra hvor jeg står’. I den be­skri­ver Ni­els Skou­sen ak­tio­nen:

» Der var ble­vet rø­get hash. ( I Far­ver­ga­de, red.) Og det var der da utvivl­s­omt, li­ge­som der var ble­vet druk­ket ur­te­te og spist fuld­korns­brød. Nu røg vi så til gen­gæld her i Kul­tur­mi­ni­ste­ri­et, og så kun­ne de luk­ke det og­så, « skri­ver Ni­els Skou­sen i si­ne erin­drin­ger iføl­ge eb. dk.

» Chil­lum­men gik fra hånd til hånd, og al­le tog et bøv, hva­den­ten det var på den au­to­ri­se­re­de må­de el­ler di­rek­te fra bun­den – el­ler man ba­re lod som om. Det var jo ik­ke al­le, der var råry­ge­re. «

Ak­tio­nen fort­sat­te på da­væ­ren­de Kul­tur­mi­ni­ster Kre­sten Hel­veg Pe­ter­sens mi­ni­ster­kon­tor, hvor der igen blev rø­get hash, og hvor Klaus Rif­b­jerg, Ni­els Skou­sen og re­sten af sel­ska­bet for­tal­te, hvor­dan de så lan­dets kul­tur­po­li­tik ek­se­kve­ret.

Klaus Rif­b­jerg, Eb­be Reich Klø­ve­dal, Ni­els Skou­sen, Lot­te Tarp og Jesper Jensen ry­ger de­mon­stra­tivt hash på trap­pen til Kul­tur­mi­ni­ste­ri­et. 6 juli 1970. Klaus Rif­b­jerg blev født 15. de­cem­ber 1931 på Ama­ger. Han de­bu­te­re­de i 1956 med digtsam­lin­gen ’ Un­der vejr med sig selv’. Rif­b­jerg slog for al­vor igen­nem med ro­ma­nen ’ Den kro­ni­ske uskyld’ fra 1958. Ro­ma­nen blev fil­ma­ti­se­ret i 1985. I 1967 modt­og Klaus Rif­b­jerg De Gyld­ne Laur­bær og blev med­lem af Det Dan­ske Aka­de­mi. I 1970 fik han Nor­disk Rå­ds Lit­te­ra­tur­pris og i 1999 Det Sven­ske Aka­de­mis nor­di­ske pris. I 2001 modt­og Klaus Rif­b­jerg Mo­der­s­målspri­sen. Rif­b­jerg var fra 1959 til 1971 lit­te­ra­tur-, film- og te­a­ter­kri­ti­ker på Po­li­ti­ken, og han var i en år­ræk­ke og­så lit­terær di­rek­tør på Gyl­den­dal. I 1955 gif­te­de Klaus Rif­b­jerg sig med over­sæt­te­ren In­ge Rif­b­jerg. De blev for­æl­dre til over­sæt­te­ren Li­se Rif­b­jerg, jour­na­li­sten Syn­ne Rif­b­jerg og ja­zztrom­mesla­ge­ren Frands Rif­b­jerg.

» Det er en stor mand, vi har mi­stet. Han har be­ty­det enormt me­get, « si­ger mu­si­ke­ren Ni­els Skou­sen. Fo­to: Mikkel Møller Jør­gen­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.