Føl­ge­s­ven­den

’ Han vil al­tid væ­re i land­ska­bet for mig,’ si­ger Jør­gen Leth, der har mi­stet sin men­tor og en god ven

BT - - NYHEDER - Pe­ter Øl­holm Hans­son phan@ bt. dk

VEN­SKAB

Det var med sorg, at Jør­gen Leth søn­dag modt­og nyhe­den om sin ven for­fat­te­ren Klaus Rif­b­jergs død. De to kul­tur­per­son­lig­he­ders ven­skab va­re­de i over 50 år.

» Jeg vid­ste, at han hav­de væ­ret svag i no­gen tid, men det kom­mer al­li­ge­vel som et chok for mig, « si­ger Jør­gen Leth, da BT fan­ger ham på en te­le­fon­for­bin­del­se fra Hai­ti.

Jør­gen Let­hs ven­skab med Klaus Rif­b­jerg be­gynd­te at spi­re helt til- ba­ge i de tid­li­ge 60ere, da han var en ung, fremad­stormen­de jour­na­list, og hvor den seks år æl­dre Rif­b­jerg al­le­re­de hav­de mar­ke­ret sig på den dan­ske for­fat­ter­s­ce­ne. Blandt an­det med ho­ved­vær­ket ’ Den kro­ni­ske uskyld’ fra 1958.

I lø­bet af 60er­ne vok­se­de de­res ven­skab sig stærkt. De var beg­ge med til at lan­ce­re fæ­no­me­net ’ Ja­zz og Po­esi’ i Dan­mark, li­ge­som Jør­gen Leth se­ne­re skab­te bå­de film og dig­te om Klaus Rif­b­jerg, som han be­trag­ter som en læ­re­me­ster:

» Klaus kun­ne be­skri­ve alt med si­ne san­ser. Det sy­nes jeg var me­get vig­tigt og læ­re­rigt for en for­fat­ter som mig. Hans san­se­lig­hed var en mo­tor. Han hav­de et me­get fint in- stru­ment der. Han kun­ne gyn­ge sig ind i tin­ge­ne. Fulg­te han si­ne san­ser, gik han al­drig galt i by­en, « si­ger Jør­gen Leth.

Med ’ on­kel’ til ty­re­fægt­ning

Jør­gen Leth be­trag­te­de Klaus Rif­b­jerg som ’ en on­kel’, for­tæl­ler han:

» Han er li­ge præ­cis de år æl­dre end mig, så han fik den sta­tus. «

Selv­om der og­så har væ­ret år uden så me­get samvær, var kon­tak­ten med Rif­b­jerg al­tid in­takt i form af brevveks­lin­ger, til­fø­jer Jør­gen Leth.

Det blev til man­ge fæl­les op­le­vel­ser for de to ven­ner. Sær­ligt i Spa­ni­en, lan­det som Klaus Rif­b­jerg hav­de et livslangt kær­lig­heds­for­hold til, dan­ne­de ram­men om samvæ­ret:

» Jeg har be­søgt Klaus og hans ko­ne In­ge i al­le de­res hjem i Spa­ni­en. Vi har blandt me­get an­det set ty­re­fægt­ning i Pam­plo­na og haft så man­ge go­de op­le­vel­ser der­ne­de sam­men. «

Jør­gen Leth vil hu­ske Klaus Rif­b­jerg som en ’ over­na­tur­lig dig­ter’. Men og­så en mand, der al­drig stod i vej­en for en hef­tig de­bat om sam­fun­det om­kring os:

» Det var nok hans svag­hed, at han hav­de den her trang til at me­ne no­get om sam­fun­det og ver­den. Det be­hø­ve­de han fak­tisk ik­ke, for hans kraft som dig­ter var så mæg­tig. Han vil al­tid væ­re i land­ska­bet for mig, « si­ger Jør­gen Leth. Klaus Rif­b­jerg var en ko­los, der tur­de gå si­ne eg­ne ve­je, og som al­drig snak­ke­de an­dre ef­ter mun­den. Så­dan ly­der vur­de­rin­gen af den nu af­dø­de for­fat­ter fra for­man­den for Dansk For­fat­ter­for­e­ning, Jakob Ve­dels­by.

» For mig per­son­ligt og for man­ge af mi­ne kol­le­ger har han be­ty­det rig­tig me­get. Han var så­dan en per­son, man ik­ke kun­ne kom­me udenom. En ko­los i po­si­tiv for­stand i dansk kul­tur­liv som hel­hed, « si­ger Jakob Ve­dels­by.

» Han var et mo­digt men­ne­ske, der tur­de gå si­ne eg­ne ve­je, og som gik op imod hvem som helst, hvis det var nød­ven­digt for ham og den sag, han agi­te­re­de for. Han var ik­ke en ef­ter­snak­ker, en ko­pist, som så man­ge an­dre. Han prø­ve­de ik­ke at tæk­kes no­gen, men ba­ne­de nye ve­je og gjor­de de ting, han vil­le gø­re. Det var no­get, der in­spi­re­re­de man­ge men­ne­sker, in­klu­si­ve mig selv, « si­ger han.

De stål­sat­te hold­nin­ger og kom­pro­mis­løs­he­den var og­så et ka­rak­ter­træk, der iføl­ge for­fat­ter­for­e­nin­gens for­mand skaf­fe­de Rif­b­jerg ’ fjen­der og forag­te­re’ på nak­ken.

» Når man får den rol­le, som han hav­de, kan det ik­ke und­gås, at der er nog­le, der sy­nes, man er for me­get. Men når man går nye ve­je – og det har han gjort – så ska­ber det tur­bu­lens blandt de men­ne­sker, der ger­ne ser, at tin­ge­ne bli­ver ved med at væ­re, som de al­tid har væ­ret, « si­ger Jakob Ve­dels­by.

» Han var al­tid i mit land­skab, « for­tæl­ler Jør­gen Leth om Klaus Rif­b­jerg, der lør­dag dø­de, 83 år gam­mel.

Ar­kiv­fo­tos: Kasper Pals­nov og Pal­le He­de­mann

Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.