Mette Fre­de­rik­sen

BT - - NYHEDER -

Lå tid­li­ge­re langt til ven­stre for Thor­ning, men har, som åre­ne er gå­et, æn­dret hold­ning på fle­re om­rå­der. Hun er en af Thor­nings nær­me­ste al­li­e­re­de og ven­tes at ef­ter­føl­ge hen­de som for­mand, når den tid kom­mer.

DE IND­VIE­DE

Op i gear Sø­ren Mor­ten­sen

smo@ bt. dk S- for­mand Hel­le Thor­ningS­ch­midt har i al ube­mær­ket­hed sam­men­sat en kampag­ne­stab, der ta­ger be­slut­ning om al­le nye ud­spil i valg­kam­pen. Kampag­ne­sta­ben er i re­a­li­te­ten hen­des in­der­kreds af 10 sær­ligt for­tro­li­ge, hen­tet fra bæn­keræk­ken af mi­ni­stre samt fra fol­ke­tings­grup­pen og par­ti­et.

De ti var se­ne­st sam­let for at god­ken­de de nye kampag­ne­slo­gans ’ Styr på øko­no­mi­en og vi skal vi­de­re’ og ’ Kom­mer du til Dan­mark, skal du ar­bej­de’.

Iføl­ge BTs op­lys­nin­ger har in­der­kred­sen haft et sær­ligt fo­kus på at udtæn­ke bud­ska­ber, der kan kapre væl­ge­re hen over mid­ten.

» Der er kun os til at gø­re det. SF og En­heds­li­sten lig­ger og fi sker væl­ge­re fra hin­an­den, og De Ra­di­ka­le ser ud til at ta­be væl­ge­re. Vi er de ene­ste, der kan, « si­ger et med­lem af kampag­ne­sta­ben, der kun ud­ta­ler sig med løft e om ano­ny­mi­tet. Man har og­så be­slut­tet at sæt­te kampag­nen op i gear for at fast­hol­de det greb om den po­li­ti­ske dags­or­den, som Thor­ning har for­må­et at ero­bre. I det se­ne­ste par må­ne­der, har det væ­ret hen­de, der har svin­get takt­stok­ken, mens Ven­stre har væ­ret ramt af in­ter­ne dis­kus­sio­ner om to­nen i ud­læn­din­ge­de­bat­ten.

Ser man på per­son­kred­sen om­kring Thor­ning, er det slå­en­de, at når de svæ­re­ste kam­pe skal kæm­pes, har hun al­tid kun­net reg­ne med Hen­rik Sass Lar­sen og Mor­ten Bødskov.

De to var med på det be­røm­te mø­de 10. fe­bru­ar 2005, da Mo­gens Lyk­ke­toft hav­de med­delt sin af­gang eft er ne­der­la­get ved fol­ke­tings­val­get. Ni per­so­ner sad på Klaus Hæk­kerups kon­tor på Chri­sti­ans­borg og dis­ku­te­re­de, hvem de skul­le stil­le op. Lot­te Bunds­gaard meld­te sig, men det var Thor­ning, som Sass og Bødskov sat­se­de på, og de fi k hen­de over­be­vist om, at hun kun­ne slå den for­ven­te­de mod­kan­di­dat, Frank Jensen fra den gam­le Auken- fl øj.

Tro væb­ne­re

Thor­ning har med åre­ne skif­tet kraft igt ud i kred­sen af for­tro­li­ge, men Sass og Bødskov hæn­ger ved.

På rå­d­gi­ver­si­den har hun skilt sig af med Mor­ten Bo­je Hvi­id, som hun over­tog fra Mo­gens Lyk­ke­toft , og med Lars Kas­per­sen. Han røg ud eft er valg­ne­der­la­get i novem­ber 2007 og blev er­stat­tet af Noa Re­ding­ton.

Han er på ot­ten­de år hen­des nær­me­ste me­d­ar­bej­der og der­med in­de­ha­ver af en im­po­ne­ren­de re­kord i en bran­che, hvor mi­ni­stre og par­ti­for­mænd nor­malt skif­ter rå­d­gi­ver, når no­get går galt. Men ik­ke Noa Re­ding­ton. Han har væ­ret med til at ta­be en hånd­fuld valg, men har og­så an­del i Thor­nings trumf, da hun trods til­ba­ge­gang for S kun­ne sæt­te sig til ret­te på stats­mi­ni­sterta­bu­ret­ten.

I kampag­ne­sta­ben sid­der og­så Mette Fre­de­rik­sen, Bjar­ne Cory­don og Ni­co­lai Wam­men. De to først­nævn­te er blik­fang i par­tiets nye kampag­ne.

Det er og­så værd at be­mær­ke, hvem der ik­ke sid­der med om­kring bor­det.

Ni­ck Hæk­kerup er ik­ke med, selv om sund­heds­om­rå­det er et af de om­rå­der, par­ti­et sat­ser vold­somt på i valg­kam­pen. Han pry­der hel­ler

Var i 2005 en stærk for­ta­ler for, at Thor­ning skul­le mel­de sig som for­mand­skan­di­dat. Bort­set fra et af­bræk i 2011, da PET ik­ke vil­le sik­ker­heds­god­ken­de ham til en post som fi­nans­mi­ni­ster, har han væ­ret hen­des næ­re po­li­ti­ske spar­rings­part­ner i al­le åre­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.