GET FOR THOR­NING

BT - - NYHEDER -

MAN­DAG 6. APRIL 2015

Var po­li­tisk ord­fø­rer, da Thor­ning blev for­mand. Hun bak­ke­de hen­de loy­alt op i for­mandsvalg­kam­pen og hav­de for­ven­tet en bed­re be­hand­ling. Men Bunds­gaard var hver­ken over­be­vi­sen­de på tv el­ler i de sto­re de­bat­ter i fol­ke­tings­sa­len, hvor især Jens Ro­h­de ( V) gjor­de det til en sport at yd­my­ge hen­de. Thor­ning skif­te­de hen­de ud med Sass, og der­ef­ter be­slut­te­de Bunds­gaard ik­ke at genop­stil­le. Hun er i dag jour­na­list på TV2.

Var Thor­nings rå­d­gi­ver det før­ste år. Han hav­de væ­ret med til at ta­be val­get med Mo­gens Lyk­ke­toft og gjor­de en uhel­dig fi­gur i do­ku­men­tar­fil­men ’ Lyk­ke­toft fi­na­le’, hvor han frem­stod hand­ling­s­lam­met i af­gø­ren­de si­tu­a­tio­ner. Han er i dag le­der af Bri­tis­hA­me­ri­can To­bac­cos EU- kon­tor i Bruxelles.

Var sær­lig rå­d­gi­ver for Thor­ning fra 2006 og frem til val­get i novem­ber 2007. S- for­man­den var re­elt chan­ce­løs over for Fogh, og så røg Lars Kas­per­sen ud. Han er i dag kom­mu­ni­ka­tions­di­rek­tør i DSB.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.