Lars Midti­by

BT - - NYHEDER -

ik­ke kampag­nen for kor­te­re ven­te­li­ster. Det gør Thor­ning selv.

For få ide­er

By- og bo­lig­mi­ni­ster Car­sten Han­sen fra kaf­fe­klub­ben Rust­ban­ker­ne sid­der hel­ler ik­ke med om­kring bor­det, hvil­ket kan læ­ses som et sig­nal om, at der ik­ke kom­mer så man­ge brug­ba­re ide­er fra den kant.

De sid­ste fem plad­ser i kampag­ne­sta­ben gi­ver sig selv og er be­sat af de to næst- for­mænd i par­ti­et, Mo­gens Jensen og Frank Jensen, fol­ke­tings­grup­pens for­mand Leif La­hn og den po­li­ti­ske ord­fø­rer Ma­ja Pan­du­ro samt par­ti­se­kre­tær Lars Midti­by.

Er en på­li­de­lig par­ti­se­kre­tær. Sam­men med sin høj­re­hånd Thor Mö­ger Pe­der­sen stø­ber han man­ge kug­ler til valg­kam­pen og er ga­ran­ten for, at de bli­ver om­sat i slag­kraf­ti­ge kampag­ner. Er som po­li­tisk ord­fø­rer selvskre­ven til at del­ta­ge i kampag­ne­plan­læg­nin­gen. Hun skal ken­de ar­gu­men­ter og ud­spil i de­tal­jer, da det ty­pisk er hen­de, som skal ta­ge de­bat­ten. Hel­le Thor­ning- Sch­midts få ud­valg­te er med åre­ne skrum­pet ind til en lil­le kreds af næ­re for­tro­li­ge. Fo­to: Keld Navn­toft og Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.