Frank Jensen

BT - - NYHEDER -

Har en travl hver­dag som over­borg­me­ster i Kø­ben­havn og er sta­bens bin­de­led til den kom­mu­na­le ver­den. Thor­ning og Jensen har gen­nem åre­ne op­byg­get en god og nær re­la­tion. Han har ta­get man­ge kug­ler for Thor­ning, da borg­me­stre­ne på Ves­teg­nen på et tids­punkt var ef­ter hen­de.

Blev en­gang om­talt som Chri­sti­ans­borgs bedst be­va­re­de hem­me­lig­hed. Thor­ning lyt­ter til ham, så læn­ge han har styr på lan­dets fi­nan­ser. Hans man­tra er ’ ro på’ og bru­ges flit­tigt over for de mi­ni­stre, der vil ha­ve lov at bru­ge fle­re pen­ge. Un­der Sass Lar­sens fra­vær var Cory­don num­mer to i hie­rar­ki­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.