Mor mord­mistænkt Mor med fød­selspsy­ko­se dræb­te sin dan­ske dat­ter, den­nes seks uger gam­le halv- lil­le­sø­ster, en 31- årig mand og sig selv, hæv­der en­gelsk avis

BT - - NYHEDER - Jesper Vestergaard Lar­sen jvl@ bt. dk BT i lør­dags.

TRA­GE­DIE

Bri­tisk po­li­ti mistæn­ker mo­de­ren til en fi re år gam­mel pi­ge med dansk far for at ha­ve dræbt pi­gen, hen­des seks uger gam­le halv­lil­le­sø­ster og en 31- årig mand. Det skri­ver den bri­ti­ske avis Sun­day Express.

Man­dag blev to voks­ne og to børn fun­det myr­det på den syds­pan­ske halvø Gibraltar. Sa­gen træk­ker trå­de til Dan­mark, for­di det ene af of­re­ne, fi re- åri­ge Aman­da Pe­rez Kri­stoff er­sen, har dansk far.

Først for­lød det, at den dan­ske far var un­der mi­stan­ke, men lør­dag afk ræft ede det dan­ske uden­rigs­mi­ni­ste­ri­um, at han har væ­ret til­ba­ge­holdt i sa­gen.

Po­li­tiets mi­stan­ke ret­ter sig i ste­det mod bør­ne­nes mor, cu­bansk- fød­te Anar­da De La Ca­ri­dad Pe­rez Fri­man, der er blandt de dræb­te. En ve­lun­der­ret­tet po­li­tikil­de si­ger til den bri­ti­ske avis Sun­day Ex- press, at den 37- åri­ge mor fi k et an­fald af ’ psy­ko­tisk fød­sels­de­pres­sion’ og stak sin 31- åri­ge bri­ti­ske mand, Jo­hn Shan­non, de­res seks uger gam­le ba­by Eve Shan­non, og fi re år gam­le Aman­da Pe­rez Kri­stof­fer­sen ihjel med en kniv.

Fa­mi­li­en var bo­sat i den span­ske by Ma­la­ga, men op­holdt sig i en lånt lej­lig­hed på Gibraltar, der er un­der bri­tisk fl ag. An­gre­bet ske­te få da­ge før, fa­mi­li­en skul­le rej­se til Eng­land for at vi­se Eve frem for Jo­hn Shan­nons fa­mi­lie.

Al­vor­lig de­pres­sion

Span­ske kil­der for­tæl­ler til Sun­day Ti­mes, at Anar­da De La Ca­ri­dad Pe­rez Fri­man fi k en al­vor­lig fød­sels­de­pres­sion da hun seks uger for­in­den fød­te Eve Shan­non. I for­vej­en er hun mor til tre an­dre børn. De to af dem var hos de­res far, da tra­ge­di­en fandt sted.

Fi­re- åri­ge Aman­da Pe­rez Kri­stoff er­sen har spansk stats­bor­ger­skab, men er dat­ter af en dansk mand, der er bo­sat i by­en Fu­en­giro­la ved Ma­la­ga.

Tid­li­ge­re har bri­ti­ske me­di­er spe­ku­le­ret i, om kvin­dens nye mand Jo­hn Shan­non kun­ne væ­re drabs­man­den, men po­li­tiets un­der­sø­gel­se ty­der me­re på, at han dø­de, da han for­søg­te at for­sva­re bør­ne­ne. Kil­der tæt på eft er­forsk­nin­gen si­ger til avi­sen, at Jo­hn Shan­non hav­de af­vær­ge­læs­sio­ner, der in­di­ke­re­de, at han blev dø­de­ligt sår­et, da han for­søg­te at be­skyt­te fi re­åri­ge Aman­da Pe­rez Kri­stof­fer­sen, eft er at hun var ble­vet sår­et af kniv­stik.

Den 37- åri­ge for­mode­de drabs­kvin­de hav­de iføl­ge kil­der­ne skå­ret sit eget hånd­led over og blev fun­det død som føl­ge af blod­tab tæt ved lej­lig­he­dens ho­ved­dør.

Det var en au­stralsk na­bo, der op­da­ge­de tra­ge­di­en, da han søn­dag kom hjem og så en blod­pøl un­der dø­ren til lej­lig­he­den. Da han for­søg­te at åb­ne dø­ren, var den blo­ke­ret af det, der se­ne­re vi­ste sig at væ­re li­get af Anar­da De La Ca­ri­dad Pe­rez Fri­man.

Gi­bral­tars chief mi­ni­ster Fa­bi­an Pi­car­do be­sø­ger ga­den, hvor en hel fa­mi­lie blev fun­det dræbt – her­i­blandt en fi­re år gam­mel pi­ge med dansk far. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.