RIGS­AR­KI­VETS PER­LER

Sla­ve­li­ster og en gi­gan­tisk check. Her er de glem­te skat­te fra Dan­marks for­tid

BT - - NYHEDER - Mads Kor­sa­ger Nielsen mkn@ bt. dk Nils Meilvang ( fo­to) meil@ scan­pix. dk Erik Gø­bel Se­ni­o­r­for­sker

HI­STO­RISK VIN­GE­SUS

Trem­me­gul­vet er af me­tal og run­ger, når man går på det. Duft en af gam­melt pa­pir, per­ga­ment og hi­sto­ri­ens vin­ge­sus hæn­ger i luft en.

Rigs­ar­ki­vet er he­le Dan­marks hi­sto­ri­ske scrap­bog og gem­mer si­ne vær­di­ful­de sam­lin­ger i skyg­gen af Chri­sti­ans­borg.

» Gul­vet er af me­tal­trem­mer og er kon­stru­e­ret så­dan, så der træn­ger me­re lys ned imel­lem hyl­de­væg­ge­ne. Men det var sik­kert og­så af spa­re­hen­syn, « si­ger se­ni­o­r­for­sker Erik Gø­bel fra Rigs­ar­ki­vet.

Han vi­ser rundt i ar­ki­vets gam­le sale, hvor selv me­tal-

1916 trem­me­gul­vet em­mer af hi­sto­rie og en svun­den tid. På hyl­der­ne står Dan­marks for­tid. En for­teg­nel­se over ind­sat­te i Kø­ben­havns Fængs­ler i slut­nin­gen af 1800- tal­let, Skib­s­teg­nin­ger fra den en­gang så stol­te fl åde på Holmen. Si­de om si­de med in­ven­tar­li­ster, der for me­re end hund­re­de år si­den møj­som­me­ligt blev sej­let hjem fra De Dansk- Ve­stin­di­ske øer.

Erik Gø­bel hi­ver en brun kas­se ned fra en af hyl­der­ne. I den lig­ger blandt an­det salgs­bo­gen fra det dan­ske sla­ve­skib Eleo­nora, der i 1769 op­køb­te ne­ger­sla­ver langs Afri­kas kyst. Bo­gen er blandt de per­ler i sam­lin­gen, som Erik Gø­bel har fun­det frem i da­gens an­led­ning.

Rigs­ar­ki­vet rum­mer me­re end 400 hyl­deki­lo­me­ter. Li­ge fra de gam­le trem­mear­ki­ver i Rigs­dags­går­den til et hy­per­moder­ne la­ge­ran­læg med 12 me­ter hø­je op­be­va­rings­re­o­ler på Kal­ve­bod Bryg­ge i Kø­ben­havn, » I fol­kemun­de hed­der det sig, at vi solg­te øer­ne Skt. Thomas, Skt. Jan og Skt. Croix for en slik. Men det pas­ser ik­ke. Det her er et ek­sem­pel på frem­ra­gen­de køb­mand­skab og frem­sy­net­hed fra dansk si­de. Det var en forar­met ko­lo­ni, der de se­ne­ste 50 år hav­de gi­vet et sten­sik­kert un­der­skud. So­ci­alt, øko­no­misk, bo­lig­mæs­sigt og på al­le må­der var det ret us­selt. «

» Det solg­te vi for, hvad der rundt reg­net sva­rer til halv­de­len af sta­tens ind­tæg­ter på et fi nansår. Det var rig- tig man­ge pen­ge. Der er sta­dig sto­re pro­ble­mer på øer­ne, så det var klogt at sæl­ge dem til en god pris. «

» Trak­ta­ten er hånd­skre­vet på dansk og en­gelsk. På sid­ste si­de har præ­si­dent Woodrow Wil­son og uden­rigs­mi­ni­ster Ro­bert Lan­sing skre­vet un­der på, at de kø­ber de tre øer for 25 mio. guld­dol­lar. USA, der var på vej ind i Før­ste Ver­denskrig, var ret ivrig for at kø­be, så Dan­mark hav­de en stærk for­hand­lings­po­si­tion. Ca­ri­bi­ens bed­ste na­tur­havn lå nem­lig på Skt. Thomas, og den var de ban­ge for, at Tys­kland skul­le kø­be el­ler be­sæt­te. «

» Rigs­da­gen vil­le ik­ke på­ta­ge sig an­sva­ret for at god­ken­de sal­get, så der­for blev det lagt ud til fol­ke­af­stem­ning - det var den før­ste af sin slags i Dan­mark. Re­sul­ta­tet blev et ty­de­ligt ja. «

» Uden­rigs­mi­ni­ster Erik Sca­ve­ni­us ( R) var en snu rad. Han fi k ind­skre­vet en hem­me­lig til­lægs­klau­sul, hvor USA ved sam­me lej­lig­hed an­er­kend­te Dan­marks over­højheds­ret til he­le Grøn­land. Det fi k be­tyd­ning i 1931- 33, da Nor­ge gjor­de krav på Øst­grøn­land. USA støt­te­de os ved dom­sto­len i Haag og si­den blev Grøn­land vort vig­tig­ste bi­drag til Na­to i form af Thu­le­ba­sen. « mkn

MAN­DAG 6. APRIL 2015

Check­en på 25.000.000 dol­lar, som USA måt­te af med i byt­te for De Dansk- Ve­stin­di­ske Øer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.