For­hand­lings­bog fra sla­ve­ski­bet Eleo­nora

BT - - NYHEDER - Erik Gø­bel Se­ni­o­r­for­sker

1769 » Dan­mark var en sla­ve­hand­ler­na­tion, der sej­le­de cir­ka 120.000 sla­ver over At­lan­ter­ha­vet fra 1660’ er­ne og til 1803, hvor vi som det før­ste land indstil­le­de hand­len. I for­hand­lings­bo­gen her kan vi fra 1769- 70 føl­ge ski­bet langs Afri­kas kyst og se, hvor­dan de kø­ber ele­fant­tæn­der og sla­ver. Al­le ind­køb er ført ind i bo­gen. Der står f. eks ‘ 21. ja­nu­ar 1770 købt en vok­sen dren­ge­sla­ve for 136 rigs­da­ler. Gi­vet kr­udt, teksti­ler, ko­ra­ler’. «

» Be­ta­lin­gen var som re­gel i na­tu­ra­li­er. Da­gen eft er køb­te man en ‘ pi­ge­sla­ve med stå­en­de bryster’. Hen­de byt­te­de man sig til med kr­udt, fl in­tebøs­ser, teksti­ler og bræn­de­vin. «

» Ar­ki­va­li­er­ne fra de dan­ske t ro­pe­han­delskom­pag­ni­er er på Unescos li­ste over den skrev­ne ver­dens­arv, ‘ Me­mory of the Wor­ld’. Det er unikt, for­di Dan­mark var en lil­le ko­lo­ni­stat med en ene­væl­dig kon­ge. Der­for send­te man fra ko­lo­ni­er­ne mas­ser af pa­pi­rer hjem til kon­gens ad­mi­ni­stra­tion, hvor de blev be­va­ret. «

» Det be­ty­der, at man nu i mind­ste de­tal­je kan do­ku­men­te­re, hvor­dan for­hol­de­ne var på de dan­ske ski­be og i ko­lo­ni­er­ne. Hvis man er rig­tig hel­dig, kan man fi nde en nu­le­ven­de per­son på Skt. Croix og gå til­ba­ge og se, hvil­ket sla­ve­skib ved­kom­men­des for­fa­der kom med, og hvil­ket skib der køb­te ham el­ler hen­de i Afri­ka. Tu­ren over At­lan­ten va­re­de to- tre må­ne­der, og dø­de­lig­he­den var tem­me­lig høj. Hver sjet­te, man tog om bord, dø­de, selv om man kun tog de ra­ske med. De sid­ste, dan­ske sla­ver blev fri­gi­vet i 1848. «

mkn

Se vi­deo:

I tv- klip­pet kan du få en sjæl­den frem­vis­ning af Chri­sti­an IVs unik­ke bør­ne­teg­nin­ger og hø­re se­ni­o­r­for­sker ved Rigs­ar­ki­vet Erik Gø­bel for­tæl­le hi­sto­ri­er­ne bag.

SÅ­DAN GØR DU:

I bo­gen blev han­del med sla­ver, kr­udt, teksti­ler, bræn­de­vin og me­get an­det ajour­ført.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.