Ka­bi­netsor­dre fra Jo­hann Stru­en­see

BT - - NYHEDER - Erik Gø­bel blad­rer for­bi Stru­en­se­es ka­bi­netsor­dre. Erik Gø­bel Se­ni­o­r­for­sker

1772 » Jo­hann Fri­edrich Stru­en­see er en ele­men­tært god hi­sto­rie. Han an­kom til hoff et som en ukendt læ­ge, og in­den vi fi k set os om, var han dron­nin­gens el­sker og i re­a­li­te­ten dansk dik­ta­tor, in­den han blev hen­ret­tet. «

» Det her er blot en af man­ge ka­bi­netsor­drer, han ud­sted­te i lø­bet af de halvan­det til to år, han var ved mag­ten. Stru­en­see var livlæ­ge for kon­gen, Chri­sti­an VII, der var stærkt skizof­ren. I re­a­li­te­ten var kon­gen ik­ke i stand til an­det end at skri­ve un­der på det, der blev lagt for­an ham. Så fi k han nem­lig ros. «

» Kon­gen var ene­væl­dig, han stod kun til an­svar for Vor­her­re. Hans ord var lov. Ef­ter­hån­den blev det så­dan, at Stru­en­see ale­ne un­der­skrev ka­bi­netsor­drer­ne, som var kon­gens or­drer. Kon­gen gad ik­ke, og Stru­en­se­es ord blev li­ge så gyl­digt som kon­gens. Det var en helt fan­ta­stisk si­tu- ation, at en al­min­de­lig mand fra Hol­sten i vir­ke­lig­he­den blev en slags dik­ta­tor, der kun­ne be­stem­me alt. «

» Set med vo­re øj­ne var Stru­en­see en for­nuft ig mand. Men i da­ti­den hav­de han man­ge po­li­ti­ske fj en­der, især den gam­le adel, og han var en dår­lig tak­ti­ker, der ik­ke sik­re­de sig al­li­e­re­de. Der­for var han nem at væl­te til sidst. «

» Den sid­ste or­dre ud­sted­te Stru­en­see den 16. ja­nu­ar 1772, før han for­lod sit kon­tor og klæd­te om til ma­ske­ra­de­bal. Han gik hjem ved mid­nat­s­tid og lag­de sig i sin seng på slot­tet. Om nat­ten blev han ar­re­ste­ret, fængs­let i Ka­stel­let og se­ne­re hals­hug­get på Østre Fæl­led, hvor Par­ken i dag lig­ger. «

» Han blev dømt for ma­jestæts­for­nær­mel­se, for­di han hav­de væ­ret sam­men med dron­nin­gen. Man­ge af hans or­drer blev rul­let til­ba­ge, for så at bli­ve ind­ført nog­le år­ti­er se­ne­re. Han var en pa­ren­tes i hi­sto­ri­en men dog et tegn på, at der var op­brud på vej. «

mkn

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.