’’

BT - - NYHEDER -

Jeg bry­der mig ik­ke om at væ­re i fo­kus som per­son

Det er en me­get jysk må­de at si­ge det på...?

» Jo... I po­li­tik får man en rol­le. Det er ik­ke for at klyn­ke, for jeg si­ger og­så tin­ge­ne lidt fi rkan­tet, og det kom­mer der så nog­le gan­ge en kon­fron­ta­tion ud af. Men jeg har og­så den an­den si­de. Det hol­der jeg ba­re mest for mig selv, « si­ger In­ger Støj­berg. Hvor­for? » Jeg kan bli­ve ge­nert på to­mands­hånd el­ler i min­dre for­sam­lin­ger. Jeg bry­der mig ik­ke om at væ­re i fo­kus som per­son. Hvis det hand­ler om po­li­tik, er det sjovt. Men at væ­re i cen­trum, når det ba­re hand­ler om mig, har jeg det svært med. «

Fri­hed og fa­ste spi­se­ti­der

In­ger Støj­berg bli­ver født 16. marts 1973. Hun er eft er­nø­le­ren i bør­ne­fl ok­ken, der ud­over hen­de selv tæl­ler en sto­re­sø­ster og en sto­re­bror. Hun vok­ser op på slægts­går­den i Hjerk, en lands­by nord for Ski­ve og få ki­lo­me­ter syd for Sal­lings­und­bro­en, der fø­rer bi­li­ster­ne til Ny­kø­bing Mors i det midt­vest- jy­ske.

Barn­doms­hjem­met er ’ åbent’, og gæ­ster, går­dens kar­le el­ler ’ eg­nens skæ­ve ek­si­sten­ser’ ind­fi nder sig oft e i stu­en i hjem­met, der er ‘ ret hold­nings­mæt­tet.’

Der er fa­ste spi­se­ti­der, og al­le er hjem­me, når ma­den står på bor­det. Men så læn­ge man kan kom­me op næ­ste mor­gen, kan man til gen­gæld næ­sten gø­re, hvad man vil. De frie ram­mer - ’ fri­hed un­der an­svar’ som det hed­der på Ven­stre- sprog - ta­ger hun til sig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.