Eler Dan­mark

BT - - NYHEDER - In­ger Støj­berg ( V), po­li­tisk ord­fø­rer

MAN­DAG 6. APRIL 2015

ME­DI­ER­NE:

» Ud­læg­nin­gen af dansk po­li­tik hand­ler me­get om magtspil­let, spin og stra­te­gi. Tag min bi­o­graft ur. Det var åben­bart for at dæk­ke over dår­li­ge sa­ger og for at sæt­te en stør­re vær­dipo­li­tisk de­bat i gang. Det kun­ne jo og­så væ­re, at det ba­re var for­di, jeg var sur den dag. «

UN­DER­HOLD­NINGS­PRO­GRAM­MER:

» Jeg kan ik­ke se mig selv stå og dan­se den ene dag og så stå og ta­le om ter-

MIL­LI­ME­TER­RET­FÆR­DIG­HED:

» Jeg ha­der mil­li­me­ter­ret­fær­dig­hed me­re end no­get an­det. Jeg tror grund­læg-

ro­ris­me den næ­ste. Jeg skal væl­ges på mi­ne hold­nin­ger. Jeg vil helst snak­ke om po­li­tik, og jeg tror, at væl­ger­ne er li­geg­la­de med, om jeg er god til at dan­se - og jeg har og­så svært ved at se, hvor­for det er vig­tigt at vi­de, hvor­dan jeg bor. Men jeg sy­nes, at det er mo­digt, når an­dre po­li­ti­ke­re stil­ler op. « gen­de, at regn­ska­bet går op, når den dag kom­mer, at man står ved mål­stre­gen i li­vet. Jeg kan sim­pelt­hen ik­ke kla­re, når der hol­des regn­skab med alt fra små­pen­ge, ga­ver, hvem rin­ge­de sidst til hvem, for så er det den an­den, der skal rin­ge næ­ste gang, og til hvem la­ve­de mad, støv­su­ge­de el­ler va­ske­de op sidst. Det er gyn­ger og kar­ru­sel­ler, og jeg tror , at man den dag, man dør, vil ærg­re sig over, at man gik op i den slags små­ting, frem­for at bru­ge kræft er­ne på no­get an­det. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.