Kræ­ver 48 mio.

Den dan­ske pæ­da­gogstu­de­ren­de Malt­he Thomsen, der sid­ste år blev ren­set for pæ­do­fi­li­ankla­ger i New York, kræ­ver nu er­stat­ning

BT - - NYHEDER - Fo­to. Reu­ters

MAN­DAG 6. APRIL 2015 13. novem­ber sid­ste år blev den dan­ske pæ­da­gogstu­de­ren­de Malt­he Thomsen løsladt, ef­ter at an­kla­ge­myn­dig­he­den i New York måt­te drop­pe al­le an­kla­ger mod ham om at ha­ve kræn­ket bør­ne­ha­vebørn. Nu sø­ger han er­stat­ning for de fem må­ne­der, hvor han dels var til­ba­ge­holdt i fængs­let Ri­kers Island og dels var iført gps- læn­ke på Man­hat­tan. Det skri­ver DR Nyhe­der, som har få­et ind­blik i det 46 si­der lan­ge sags­an­læg, hvo­ri Malt­he Thomsen kræ­ver syv mil­li­o­ner dol­lar – sva­ren­de til ca. 48 mil­li­o­ner kro­ner.

Der­u­d­over for­lan­ger han en æn­dring af po­li­tiets pro­ce- du­re i for­bin­del­se med af­hø­rin­ger af mistænk­te.

Malt­he Thomsen blev an­kla­get for mis­brug af bør­ne­ha­vebørn i den in­sti­tu­tion, hvor han var prak­ti­kant, og un­der po­li­tiets af­hø­rin­ger til­stod han. Men bå­de han og hans for­sva­rer har fra sa­gens be­gyn­del­se hæv­det, at til­stå­el­sen var falsk.

’ No­get svineri’

Den på­gæl­den­de bør­ne­ha­ve gen­nem­før­te ef­ter­føl­gen­de en un­der­sø­gel­se af på­stan­de­ne mod Malt­he Thomsen, og iføl­ge den in­ter­ne un­der­sø­gel­se var der in­tet at klan­dre den 22- åri­ge dan­sker for. Og det har dom­sto­len alt­så si­den gi­vet bør­ne­ha­ven ret i. Iføl­ge DR Do­ku­men­ta­ren ’ An­kla­get i New York’ blev kun det sid­ste for­hør af Malt­he Thomsen vi­deo­fil­met. Der­for for­lan­ger han i sit sags­an­læg, at sta­ten New York frem­over vi­deo­fil­mer samt­li­ge af­hø­rin­ger.

» Vi sy­nes rent ud sagt, at det er no­get svineri, at de sta­dig ik­ke op­ta­ger af­hø­rin­ger af mistænk­te på po­li­ti­går­den. Der er stor ri­si­ko for fal­ske til­stå­el­ser, når de bli­ver af­hørt un­der REID- me­to­den, « si­ger for­svar­sad­vo­kat Ja­ne Fis­herBy­ri­al­sen, der kø­rer er­stat­nings­sa­gen for Malt­he Thomsen, til DR Nyhe­der.

Hun re­fe­re­rer til den om­dis­ku­te­re­de af­hø­rings­tek­nik REID, hvor po­li­ti­et be­vidst går ef­ter at ned­bry­de den sig­te­de for at få ved­kom­men­de til at er­ken­de skyld. BNB

Malt­he Thomsen om­fav­nes af sin mor i New York, ef­ter at sig­tel­ser­ne er fra­fal­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.