SØD MU­SIK I HO

BT - - NYHEDER - Ni­els Pe­der­sen niep@ bt. dk

PO­RTRÆT

Det ka­rak­te­ri­sti­ske skæg var end­nu ik­ke ble­vet gråt. Hå­ret var læn­ge­re, og bril­ler­nes glas no­get mør­ke­re. Året var 1981. Læn­ge før Jesper Theil­gaard blev kendt over he­le Dan­mark som DRs før­en de vej­r­pro­fet og kli­ma­eks­pert.

Den 25- åri­ge me­te­o­r­o­log fra fly­ve­vej­rtje­ne­sten i Kø­ben­havns Luft­havn var en ivrig kor­san­ger, og han tø­ve­de ik­ke med at ta­ge imod Ka­strup Kam­mer­kors in­vi­ta­tion til en kor­tur til Hol­land.

» Det vil­le jeg selv­føl­ge­lig ger­ne. Der var jo sø­de pi­ger med, så hvor­for ik­ke, « gri­ner Jesper Theil­gaard.

Et lyk­ke­ligt smil bre­der sig over hans an­sigt. Der er gå­et 34 år si­den da, men tu­ren til tuli­p­an­lan­det står ly­sen­de klart i hans erin­dring. En af kor­san­ger­ne i Ka­strup Kam­mer­kor hed Eile­en, og de to fandt hur­tigt me­lo­di­en sam­men i Hol­land.

» På den tur faldt ham­me­ren, « for­tæl­ler Jesper Theil­gaard.

Hvor­dan op­stod den sø­de mu­sik imel­lem jer?

» Som så­dan no­get nu gør, når man er ung og er på tur. Der var fest, samvær og god mu­sik. Det var in­tenst og rig­tig hyg­ge­ligt. Og så ske­te det ba­re. Så­dan som det nu gør, når to men­ne­sker mø­des, og der er en god sam­klang, « si­ger Jesper Theil­gaard med var­me i stem­men.

Hans øj­ne stråler, så man fuld­stæn­dig glem­mer det grå for­år­s­vejr uden­for, og de el­lers lidt gol­de om­gi­vel­ser i DR By­en, hvor BT mø­der ham.

Al­le­re­de året ef­ter det før­ste mø­de i Hol­land vid­ste Jesper Theil­gaard, at det skul­le væ­re ham og Eile­en for al­tid. Hvor­dan fri­e­de du til hen­de? » Det var helt klas­sisk. Som jeg hav­de læst i bø­ger­ne, at man bør gø­re den slags. Det var på Sam­sø, hvor vi har et hus. «

» Vi var ude at gå en tur, og så syn­tes jeg, at stem­nin­gen var til det. Så jeg gik ned på knæ og gav hen­de

MAN­DAG 6. APRIL 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.