Spelt el­ler del­ler på me­nu­en

BT - - NYHEDER - San­ni Jensen sanj@ ber­ling­s­ke. dk

MAD­KUL­TUR

Der bli­ver læn­ge­re mel­lem de klas­si­ske, dan­ske ret­ter i Kø­ben­havn, alt imens ekso­ti­ske ingredienser ik­ke rig­tigt fin­der vej til Dan­marks min­dre by­er.

Der­for er der i hø­je­re grad end tid­li­ge­re for­skel på, hvad man spi­ser i hen­holds­vis lan­dets stør­ste by­er og i lan­d­om­rå­der­ne. Det for­tæl­ler Lars Aarup, som er ana­ly­se­chef i Coop, der si­den 2009 har ind­sam­let præ­ci­se da­ta om dan­sker­nes mad­va­ner.

» Det mo­der­ne køk­ken ud­vik­ler sig, og det ud­vik­ler sig mest i de sto­re uni­ver­si­tets­by­er. Hvis du ta­ger til Ker­te­min­de el­ler Svend­borg, får ret­ter­ne i hø­je­re grad lov til at be­stå, som vi ken­der dem. Lands­de­le­nes ma­dind­køb bli­ver me­re po­la­ri­se­re­de, « si­ger Lars Aarup.

Han for­tæl­ler, at det går me­get lang­somt, når dan­sker­nes mad­va­ner æn­drer sig. De sto­re for­an­drin­ger sker i små ryk, men hvis man går 25 år til­ba­ge i ti­den, kan man ty­de­ligt se, at der er sket no­get med den må­de, vi sæt­ter vo­res mad sam­men på.

» Hvis jeg for en ge­ne­ra­tion si­den sag­de, at jeg fik fri­ka­del­ler i går, så vil­le man vi­de, at de var la­vet af svi­ne­kød og ser­ve­ret med hvi­de kar­to­f­ler, brun sovs og no­get surt til, « si­ger han og fort­sæt­ter:

» Men hvis jeg sag­de, jeg fik fri­ka­del­ler i går, vil­le an­dre ik­ke kun­ne vi­de, hvil­ken slags kød de var la­vet af, hvad der var blan­det i dem, og om jeg hav­de ser­ve­ret kar­to­f­ler, bulgur el­ler per­lespelt til. I vir­ke­lig­he­den kan man ik­ke vi­de, om mi­ne fri­ka­del­ler er en sa­lat med kød­bol­ler i. «

Me­get få valg­mu­lig­he­der

Louise Byg Kongs­holm er ejer af Pej Grup­pen og trend­for­sker med spe­ci­a­le i fø­de­va­rer, og iføl­ge hen­de hand­ler for­skel­len i mad­præ­fe­ren­cer især om, at spe­ci­alva­rer ik­ke er til­gæn­ge­li­ge i li­ge så høj grad i yder­om­rå­der­ne.

» Uden for de sto­re by­er er der fle­re fri­ka­del­ler og me­re pas­ta med kødsovs på me­nu­en og ik­ke så stor va­ri­a­tion. Men der er hel­ler ik­ke et stort ud­valg af små, lækre spe­ci­al­for­ret­nin­ger, og man kan ik­ke gå ned på hjør­net og hen­te no­get viet­na­me­sisk, for der er ik­ke no­gen, der sæl­ger det, « si­ger hun.

» Den mad, man bli­ver eks­po­ne­ret for, og de valg­mu­lig­he­der, man har, af­gør, hvad man spi­ser og bli­ver in­spi­re­ret af. Jeg bor i en flæk­ke uden for Her­ning, og hvis jeg skal ha­ve mad ude­fra, kan jeg få pizza, og det er dét. Hvis jeg kø­rer ind til Her­ning, kan jeg og­så væl­ge mel­lem sus­hi og sandwich, men jeg kan ik­ke få for ek­sem­pel viet­na­me­sisk, « fort­sæt­ter hun.

In­ge­fær hit­ter i stor­by­en

Iføl­ge Lars Aarup går de nye mad­ten­den­ser i by­er­ne ud på, at fle­re ingredienser og ret­ter bli­ver sat sam­men til nye an­ret­nin­ger, og det er og­så i by­en – og især i Kø­ben­havn – at de nye mad­ten­den­ser gang på gang ta­ger de­res ud­spring.

» I ste­det for at spi­se de fa­ste ret­ter, vi ken­der, så spi­ser vi nog­le ret­ter, vi selv stab­ler sam­men, og den ud­vik­ling sker mest i by­en, « si­ger han og for­tæl­ler om en ny ten­dens:

» Vi sæl­ger me­get me­re in­ge­fær i de sto­re by­om­rå­der, for den in­gre­di­ens ind­går me­re i et mo­der­ne dansk køk­ken. I det tra­di­tio­nel­le køk­ken vil­le vi må­ske ha­ve fun­det pe­ber­rod i ste­det for. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.