Rundstyk­ke­græn­sen går ved Sto­re­bælt

BT - - NYHEDER - San­ni Jensen sanj@ ber­ling­s­ke. dk

ANA­LY­SE

Hvis du har blod­pøl­se i kø­le­ska­bet og spi­ser me­get me­di­ster­pøl­se, er der stor sand­syn­lig­hed for, at du kom­mer fra Fyn. Hvis du der­i­mod er me­re til tar­te­let­ter, og der er cor­n­fla­kes i din mor­gen­mads­skål, kø­ber du må­ske ind som en ve­stjy­de.

Si­den 2009 har Coop ana­ly­se­ret, hvad dan­sker­ne spi­ser i lø­bet af en dag, og mens der er man­ge mad­va­rer, som al­le dan­ske­re hol­der af og spi­ser of­te, er der nog­le, som er stærkt over­re­præ­sen­te­re­de i be­stem­te om­rå­der. Det for­tæl­ler Lars Aarup, der er ana­ly­se­chef i Coop.

» I Has­lev spi­ser de fem gan­ge så me­get gås som i re­sten af lan­det, og der bli­ver kørt me­get me­re rødt, skært kød ud i Nord­s­jæl­land, end der gør i Ve­stjyl­land. Her er der til gen­gæld en tar­te­let­lom­me om­kring Ring­kø­bing Fjord, hvor vi sæl­ger be­trag­te­ligt fle­re tar­te­letskå­le end i re­sten af lan­det, « for­tæl­ler han og fort­sæt­ter:

» Der går en rundstyk­ke­græn­se ned gen­nem Dan­mark ved Sto­re­bælt, hvor der mod øst er me­get få rundstyk­ker og mod vest rig­tig man­ge rundstyk­ker. I Kø­ben­havn spi­ser man tre gan­ge så få rundstyk­ker, som man gør i Søn­derjyl­land. Hvis man er til et mø­de i Søn­der­borg, bli­ver der ser­ve­ret rundstyk­ker med kød­på­læg, men hvis man skal trak­te­re i Kø­ben­havn, kø­ber man kold­hæ­ve­de spelt­bol­ler. «

Nor­malt går det me­get lang- somt, når dan­sker­nes mad­va­ner æn­drer sig, men sto­re fø­de­va­reskan­da­ler el­ler pro­duk­ter, som ram­mer et hul i mar­ke­det, kan gø­re det.

Mini­mæl­ken og Kær­går­den har tid­li­ge­re æn­dret dan­sker­nes mad­va­ner næ­sten over nat­ten, og et af de ny­e­ste ek­semp­ler er mæl­ke­pro­duk­tet skyr.

» Det be­gynd­te med mi­dal­dren­de kvin­der i Kø­ben­havn. Så bred­te det sig over Nord­s­jæl­land i 2010, og i 2011 kom de un­ge mænd med. Og så bred­te det sig over Aar­hus, og nu vi­ser skyr sig i he­le lan­det, « si­ger Lars Aarup og for­tæl­ler om fø­de­va­reskan­da­ler­ne:

» Hvis der er et til­fæl­de af sal­mo­nel­la i æg, væl­ger vi lyn­hur­tigt pa­st­euri­se­re­de æg i ste­det for. Men vi har det alt­så med at ven­de til­ba­ge igen, når fryg­ten er væk. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.