Ato­mu­lyk­ken der blev fej

Ny dansk film sæt­ter spot på en af de stør­ste ulyk­ker og skandaler i Dan­marks hi­sto­rie, som be­gynd­te i po­lar­mør­ket for 47 år si­den

BT - - NYHEDER - Sus­an­ne Jo­hans­son suss@ bt. dk

THU­LE- ULYK­KEN

Det var sta­dig kun sen ef­ter­mid­dag den søn­dag i ja­nu­ar 1968, men års­ti­dens po­lar­mør­ke gjor­de det stort set umu­ligt at se en hånd for sig. Li­ge ind­til klok­ken 17.46, hvor en søj­le af ild og en gi­gan­tisk sky­for­ma­tion vi­ste sig dér på den kulsor­te ark­ti­ske him­mel.

Det var den dag, hvor et ame­ri­kansk B- 52 fly foru­lyk­ke­de ud for den grøn­land­ske ve­st­kyst. Med fi­re brint­bom­ber om bord.

Ulyk­ken trak en ha­le af løg­ne og for­ti­el­ser med sig og af­slø­re­de en be­tændt po­li­tisk skan­da­le om Dan­marks atom­po­li­tik, som selv i dag er om­gær­det af hem­me­lig­heds­kræm­me­ri, og som af sid­den­de re­ge­rin­ger si­den er for­søgt fe­jet ind un­der gulv­tæp­pet.

Nu ven­der skan­da­len til­ba­ge. Blæst op på det sto­re lær­red. Fil­men ’ Ide­a­li­sten’ har pre­mi­e­re 9. april og hand­ler om jour­na­li­sten Poul Brink og hans ut­ræt­te­li­ge kamp for at af­dæk­ke skan­da­len.

Men her er hi­sto­ri­en om, hvad der egent­lig ske­te i Thu­le 21. ja­nu­ar 1968 og den ef­ter­føl­gen­de uge, hvor fun­da­men­tet for skan­da­len blev skabt.

Søn­dag 21. ja­nu­ar 1968

Jens Zing­ler­sen var på ar­bej­de den søn­dag. Han var spe­ditør i Grøn­land og ud­sta­tio­ne­ret på Thu­le­ba­sen og den nær­lig­gen­de bygd Dun­das. Ar­bej­det lak­ke­de mod en­den, og han gik uden­for for at star­te bi­len, så den var varm til kø­re­tu­ren hjem til Dun­das. Det var mi­nus 35 gra­der.

» Det var bælg­mørkt, men al­li­ge­vel kun­ne man godt se kon­tu­rer­ne af land­ska­bet, « for­tæl­ler Jens Zing­ler­sen og fort­sæt­ter: » Fly­et styr­te­de ned og eks­plo­de­re­de stort set for øj­ne­ne af mig. «

I Grøn­land har man et moral­ko­deks. Er no­gen i nød, smi­der man alt, hvad man har i hæn­der­ne, og ryk­ker ud. Og det gjor­de Jens Zing­ler­sen ef­ter at ha­ve få­et grønt lys fra Thu­le- ba­sens ame­ri­kan­ske ba­se- com­man­der.

» Jeg fik at vi­de, at det var en ’ bro­ken ar­row’, be­teg­nel­sen for et atom­bom­be­bæ­ren­de fly. Men jeg tror ik­ke, at jeg den­gang vid­ste, hvad det var. Jeg vil­le ba­re hjæl­pe de be­sæt­nings­med­lem­mer, der måt­te væ­re skudt ud med faldskærm og ik­ke hav­de en chan­ce for at over­le­ve sær­lig læn­ge i kul­den, « si­ger han.

Iført bjør­ne­skinds­buk­ser, ka­mi­k­ker af sælskind og en renskinds­a­norak spænd­te han hund­e­ne for slæ­den og drog af sted med en af de lo­ka­le, Ar­rutak Kri­sti­an­sen. Kør­te alt, hvad tøj­ler og rem­me kun­ne hol­de til på den fle­re ti­mer lan­ge rej­se ud til ulyk­kes­ste­det.

Klok­ken nær­me­de sig mid­nat, da de nå­e­de frem.

» Sel­ve brand­ste­det, hvor fly­et var styr­tet ned og gå­et gen­nem isen, var nok 800 m langt og 200 m bredt. Jeg så en mas­se vra­gre­ster og fald- skær­me, som jeg tro­e­de, var be­sæt­nings­med­lem­mer­nes. Men det vi­ste sig, at de hør­te til bom­ber­ne. Fi­re til hver. «

Midt på nat­ten måt­te de gi­ve op.

» Jeg for­ven­te­de jo at fin­de nog­le for­brænd­te lig, men vi kun­ne in­tet fin­de, « for­kla­rer han.

Man­dag 22. ja­nu­ar 1968

MAN­DAG 6. APRIL 2015 Klok­ken nær­me­de sig 6.30, da Jens Zing­ler­sen vend­te til­ba­ge til Thu­le­ba­sen. Han hav­de væ­ret på be­ne­ne i et døgn. Uden søvn. Uden mad. I bi­den­de kul­de. Han gik op på ba­sen for at af­læg­ge rap­port om ef­ter­søg­nin­gen.

» I nat­tens løb var der kom­met en to- stjer­net ge­ne­ral til, ge­ne­ral Hun­zi­ger, fra Stra­te­gic Air Com­mand, eli­ten af eli­ten in­den­for det ame­ri­kan­ske luft­væ­sen. Han var an­kom­met med et Disa­ster Con­trol Team på 6- 700 mand. Og han op­før­te sig, som var han Gud selv. «

Og ’ Gud’ tro­e­de ik­ke på Jens Zing­ler­sen og hans re­de­gø­rel­se.

» Min lun­te var nok lidt kort, « in­drøm­mer Jens Zing­ler­sen.

» Jeg hav­de ro­det rundt ude på den for­ban­de­de is i 12- 14 ti­mer for at for­sø­ge at fin­de de­res be­sæt­nings­med­lem­mer. Hav­de ik­ke få­et no­get at spi­se si­den søn­dag mor­gen. Og så mø­der jeg så­dan en ar­ro­gant skid! Det var ik­ke mig, der skyld­te dem no­get. «

Der­for skred han ud af lo­ka­let, men blev stop­pet af en ung kap­ta­jn, som ger­ne vil­le må­le hans fodtøj for ra­dio­ak­ti­vi­tet. Og ap­pa­ra­tet tik­ke­de

To ver­de­ner mø­des. En grøn­land­sk fan­ger be­trag­ter ame­ri­ka­ner­nes Thu­le­ba­se. Fo­to: Scan­pix Jens Zing­ler­sen var før­ste mand på ulyk­kes­ste­det. Fo­to: Pri­vat

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.