Et ind un­der gulv­tæp­pet

BT - - NYHEDER -

MAN­DAG 6. APRIL 2015 højlydt. ’ Den er god nok, han har væ­ret der’, lød det fra kap­ta­j­nen, og pi­ben i lo­ka­let fik en an­den lyd.

» Så blev jeg spurgt, om jeg vil­le kø­re til­ba­ge sam­men med ame­ri­kan­ske eks­per­ter. Det var især to ting, de ger­ne vil­le ha­ve fin­gre­ne i: Kap­ta­j­nens ’ mis­sion- fol­der’, en for­seg­let or­dre, der for­tæl­ler, hvil­ket mål i Sov­je­tu­ni­o­nen han skul­le ka­ste si­ne bom­ber over. Og der­u­d­over even­tu­el­le vå­ben­re­ster fra brint­bom­ber­ne. Beg­ge de­le skul­le bjær­ges, in­den de hav­ne­de i de for­ker­te hæn­der. På det tids­punkt var vi jo midt i den al­ler­var­me­ste kol­de krig – der var vir­ke­lig gang i ver­den, « si­ger Jens Zing­ler­sen, som ik­ke til­lag­de det den sto­re be­tyd­ning, at gei­ger­tæl­leren li­ge hav­de re­a­ge­ret vold­somt på hans støv­ler.

» Jeg var jo i li­ve, « si­ger Jens Zing­ler­sen, som vend­te til­ba­ge til nedstyrt­nings­ste­det med spe­ci­a­li­ster­ne og dér så ra­dio­ak­ti­ve må­lin­ger på to mio. ud­slag pr. mi­nut, knap 4.500 gan­ge hø­je­re end det ame­ri­kan­ske mi­li­tærs ned­re græn­se.

Nyhe­den om det foru­lyk­ke­de atom­bom­be­fly hav­de end­nu ik­ke ramt de dan­ske avi­ser. I ste­det kun­ne man læ­se om fol­ke­tings­val­get, som fandt sted den føl­gen­de dag. En ner­vepi­r­ren­de dyst mel­lem So­ci­al­de­mo­kra­tiets Jens Ot­to Krag og de bor­ger­li­ge.

Tirs­dag 23. ja­nu­ar 1968

Selv om det var valg­dag i Dan­mark, var det ik­ke den be­gi­ven­hed, der lan­de­de på BTs forside.

’ Her nød­lan­der det bom­be­fly, al­le er ban­ge for’, stod der med fe­de ty­per henover bil­le­det af et ame­ri­kansk B- 52 fly. ’ Læs alt om brint­bom­be­fly­ets ulyk­ke i Grøn­land og dens kon­se­kven­ser’.

In­de i avi­sen kun­ne man bl. a. læ­se, hvor­dan ’ den sto­re ma­ski­ne blev fuld­stæn­dig knust, da den ram­te fjor­dens 2- 3 me­ter tyk­ke is’. Samt at de fi­re brint­bom­ber hav­de ’ en spræng­virk­ning, der sva­rer til 24 mio. ton kon­ven­tio­nelt spræng­stof’.

BT jour­na­list Ber­tel Thomsen og fo­to­graf Mo­gens La­de­gaard var i al hast ble­vet sendt til Grøn­land. Ame­ri­ka­ner­ne stod bag in­vi­ta­tio­nen.

» De var ri­me­lig åb­ne. Og med god grund. De hav­de jo stats­mi­ni­ste­rens til­la­del­se til at ha­ve atom­vå­ben på ba­sen, « som Jens Zing­ler­sen tørt kon­sta­te­rer 47 år ef­ter.

Al­le­re­de ved an­kom­sten til Thu­le­ba­sen stod en HH 43 Hu­cy red­nings­he­li­kop­ter klar til at fly­ve før­ste hold pres­se­folk ud til ulyk­kes­ste­det. Det lyk­ke­des BTs fo­to­graf at kom­me med og der­med sik­re for­si­descoopet til BT.

» Ud­over TV- Avi­sen var jeg ene­ste dan­sker på hol­det, « hu­sker Mo­gens La­de­gaard. » Der var bul­dren­de mørkt der­u­de, 40 gra­ders kul­de. Ik­ke op­ti­ma­le be­tin­gel­ser for en fo­to­graf. Det foru­lyk­ke­de fly så vi slet ik­ke. Der var kun et stort, sort hul. Det var sim­pelt­hen sun­ket ned i isen. Men der var mas­ser af red­nings­ar­bej­de­re, der bl. a. fandt en pi­stol, som en af pi­lo­ter­ne hav­de tabt. Den var ra­dio­ak­tiv, « si­ger Mo­gens La­de­gaard.

Ons­dag 24. ja­nu­ar

’ Bit­ter Krag i nat: ’ Det er TV’s skyld, at vi tab­te val­get’ lød BTs forside, mens man i en no­te på si­de to kun­ne læ­se føl­gen­de kor­te te­le­gram fra det in­ter­na­tio­na­le nyheds­bu­reau AFP: ’ Der er må­lt ra­dio­ak­ti­vi­tet i Grøn­land nær Thu­le, hvor et ame­ri­kansk B- 52 bom­be­fly styr­te­de ned søn­dag. Ra­dio­ak­ti­vi­te­ten er af alp­ha- ty­pen og stam­mer for­ment­lig fra plu­to­ni­um, der sam­men med uran an­ven­des i brint­bom­ber’.

En dansk un­der­sø­gel­ses­kom­mis­sion, le­det af pro­fes­sor Jør­gen Koch fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, an­kom til Thu­le­ba­sen sam­me dag. Over­for de dan­ske pres­se­folk fastslog Koch hur­tigt, at der så­mænd ik­ke var me­re ra­dio­ak­ti­vi­tet i ulyk­kes­om­rå­det, end der var i Roskil­de Fjord. Og – som han un­der­stre­ge­de – var strå­lin­gen ik­ke far­li­ge­re, end at ’ den kan stand­s­es af en avis­si­de’.

Imens ar­bej­de­de hund­re­de­vis af dan­ske og ame­ri­kan­ske red­nings­ar­bej­de­re i døgn­drift ude på isen med op­ryd­ning ef­ter ulyk­ken. Og hav­de til­med en storm at slås med, som va­re­de i over et døgn. Med vind­stød på over 50 knob, som send­te den lø­se sne hvirv­len­de op i mør­ket og gjor­de det end­nu me­re umu­ligt at ori­en­te­re sig.

Den ark­ti­ske storm for­hin­dre­de og­så bå­de un­der­sø­gel­ses­kom­mis­sio­nen og pres­se­kor­p­set i at be­sø­ge ste­det.

» Der var så koldt, at he­li­kop­te­re og fly frøs i styk­ker. Gik man uden­for, vil­le man dø, « hu­sker BT jour­na­list Ber­tel Thomsen.

Hjem­me i Dan­mark var de­bat­ten al­le­re­de be­gyndt at ra­se, og spørgs­må­le­ne ho­be­de sig op. Pres­sen un­dre­de sig over, at til­ste­de­væ­rel­sen af ker­ne­vå­ben ik­ke ind­gik i den af­ta­le, der var ind­gå­et mel­lem Dan­mark og USA om ba­sen i Grøn­land. Li­ge­som forun­drin­gen var stor over, at den dan­ske re­ge­ring be­vidst und­gik at ori­en­te­re om

Re­kon­struk­tion af flyu­lyk­ken i 1968. Bil­le­der stam­mer fra fil­men ’ Ide­a­li­sten’, som får pre­mi­e­re 9. april. Fo­to: Laust Tri­er Mørk/ SF Film Ame­ri­kansk B- 52 fly. Det var et til­sva­ren­de, der foru­lyk­ke­de i 1968. Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.