’’

BT - - NYHEDER - Op­ryd­ning ef­ter flystyr­tet. Fo­to: Mo­gens La­de­gaard Ber­tel Thomsen

Vi fik at vi­de derop­pe, at der hav­de væ­ret atom­bom­ber på Thu­le­ba­sen. Men vi måt­te ik­ke skri­ve det hjem til avi­sen. Al­le be­næg­te­de

ame­ri­ka­ner­nes ak­ti­vi­te­ter på ba­sen.

Tors­dag 25. ja­nu­ar 1968

At fi­re brint­bom­ber var om­bord på det foru­lyk­ke­de B- 52 fly, blev en­de­ligt of­fi­ci­elt be­kræf­tet fra ame­ri­kansk si­de. Fi­re bom­ber, man sta­dig ik­ke hav­de fun­det. Men der blev ud­trykt håb om, at de hav­de sat sig fast i isen. Det vil­le gø­re bjærg­nin­gen nem­me­re, vur­de­re­de man.

Og i BT lød over­skrif­ten: ’ Bliv nu ik­ke hyste­ri­ske, ad­va­rer dansk atom- eks­pert’. For godt nok hav­de Mi­ni­ste­ri­et for Grøn­land ud­sendt et for­bud mod jagt og fi­ske­ri i den bugt, hvor fly­et var styr­tet ned, men det var ’ for dog at gø­re no­get’, som de­par­te­ments­che­fen ud­tal­te.

» Imens fut­te­de al­le vi ama­tø­rer rundt der­u­de, « som Jens Zing­ler­sen si­ger.

Tors­dag nat var før­ste gang si­den lør­dag, at han sov hjem­me i sin egen seng. Og fik no­get at spi­se. I fem da­ge hav­de han og de øv­ri­ge Thu­le­ar­bej­de­re på ste­det le­vet af ’ skibs­kiks’, en hård be­skøjt la­vet af mel og vand.

Men først måt­te han en tur for­bi Thu­le­ba­sens mi­li­tær­ho­spi­tal og tjek­kes for strå­ling.

» Vi var så ry­gen­de ra­dio- ak­ti­ve ef­ter de før­ste da­ge ude på ulyk­kes­ste­det, at alt vo­res pel­støj blev kon­fi­ske­ret og sendt til USA til rens­ning. Men det kom al­drig til­ba­ge. For de var ik­ke i stand til at ren­se det for strå­ling. «

Fre­dag 26. ja­nu­ar 1968

’ BT på ste­det: Her lig­ger de fi­re brint­bom­ber’ stod pla­stret ud over for­si­den. Og i ar­tik­len kan man læ­se, at B- 52 fly med bom­be­last er en ’ ik­ke usæd­van­lig be­gi­ven­hed’ på ba­sen.

» Så snart der er en mel­ding om en B- 52 ma­ski­nes lan­ding, fa­rer det ame­ri­kan­ske luft­havns­po­li­ti om­kring og sik­rer, at al­le er in­den­dø­re. Det er for­budt at fo­to­gra­fe­re. Folk der har for­søgt, fik flå­et fil­men ud af ap­pa­ra­tet. «

Og mens man på si­de 9 i da­gens avis kun­ne se en re­k­la­me for søn­da­gens in­ter­view med val­gets sej­r­her­re Hil­mar Bauns­gaard, som bl. a. for­tæl­ler om, at han har en svag­hed for cow­boy­film, var en æg­te ame­ri­kansk helt ta­get he­le vej­en til Kø­ben­havn ’ for at be­ro­li­ge os’. Nem­lig en ’ top­mand fra Pen­ta­gon’, som holdt ori­en­te­rings­mø­de med de dan­ske myn­dig­he­der.

» Plu­to­ni­um er kun vir­ke­lig far­ligt, hvis man kom­mer til at indån­de no­get af stof­fet som støv, « ud­tal­te top­man­den.

Det sam­me fast­holdt den dan­ske kommission, som fre­dag for før­ste gang be­søg­te ulyk­kes­ste­det og fo­re­tog de­res eg­ne må­lin­ger.

» På det tids­punkt er alt, hvad der er af høj­ra­dio­ak­tivt ma­te­ri­a­le fjer­net, og alt, hvad der er su­per­hem­me­ligt, flø­jet ud af ba­sen. Og det er jo der­for, der var så for­skel­li­ge op­fat­tel­ser, « si­ger Jens Zing­ler­sen om den sag, der si­den skul­le bli­ve en me­get varm po­li­tisk kar­tof­fel.

Lør­dag 27. ja­nu­ar 1968

Ef­ter halvan­det døgn hjem­me var Jens Zing­ler­sen på vej til­ba­ge til isen. Han hav­de til­bragt en del af fre­da­gen på Thu­le­ba­sen. Først med pres­se­kon­fe­ren­ce, hvor han hav­de få­et æren for, at fem ud af syv be­sæt­nings­med­lem­mer fra det foru­lyk­ke­de fly var ble­vet red­det. Et af med­lem­mer­ne hav­de væ­ret ’ dø­de­lig for­kom­men’, for­di han kun hav­de haft sin faldskærm at gem­me sig i.

Men fre­da­gen bød på end­nu en ce­re­mo­ni. Ge­ne­ral Hun­zi­ger hav­de sør­get for at få Jens Zing­ler­sen løst fra kon­trak­ten med Den Kon­ge­li­ge Grøn­land­ske Han­del og an­sat ham til kon­su­len­top­ga­ve for det ame­ri­kan­ske for­svar. Di­rek­te un­der den to­stjer­ne­de ge­ne­ral. Og han skul­le af­gi­ve løf­te om tavs­heds­pligt.

Tavs­hed var da og­så ble­vet det nye sort. Hvor ame­ri­ka­ner­ne tid­li­ge­re hav­de ud­vist stor åben­hed, blev BTs ud­send­te plud­se­lig tru­et med hus­ar­re­st, li­ge­som de dan­ske ar­bej­de­re på Thu­le­ba­sen fik for­bud mod at ta­le med dan­ske jour­na­li­ster om episo­den. ’ Over­træ­del­se af for­bud­det med­fø­rer øje­blik­ke­lig hjem­vis­ning’, skrev BT.

» Vi fik at vi­de derop­pe, at der hav­de væ­ret atom­bom­ber på Thu­le- ba­sen. Men vi måt­te ik­ke skri­ve det hjem til avi­sen. Al­le be­næg­te­de. Det var ren po­li­tisk svin­del, « si­ger jour­na­list Ber­tel Thomsen i dag.

Søn­dag 28. ja­nu­ar 1968

Thu­le- ulyk­ken var sta­dig en varm nyhed i Dan­mark. Selv­om spe­ku­la­tio­ner om den nye re­ge­ring fyld­te en hel del, var der sta­dig plads til Thu­le på for­si­den.

’ Får vi al­drig he­le sandheden om bom­be­fly­e­ne?’ blev der spurgt i over­skrif­ten. Et spørgs­mål, som er li­ge så re­le­vant i dag. 47 år se­ne­re.

Den kom­men­de tid blev der ud­stedt nye for­bud mod at frem­stil­le vand af bræ- is, der blev fast­sat nye reg­ler for færds­el i om­rå­det. Og ef­ter må­ne­ders sø­gen fandt man en­de­lig bom­ber­ne. El­ler det vil si­ge, én af dem er al­drig ble­vet fun­det.

BTs ud­send­te vend­te hjem til redaktionen. Sun­de og ra­ske i øv­rigt. Og ef­ter en må­neds tid vend­te Jens Zing­ler­sen og­så til­ba­ge til sit gam­le ar­bej­de. Og har – 7- 9- 13 – al­drig haft no­gen føl­ge­syg­dom­me af at ha­ve væ­ret i nær­kon­takt med den ra­dio­ak­ti­ve strå­ling.

Men hund­re­de­vis – hvis ik­ke fle­re – Thu­le­ar­bej­de­re, som ar­bej­de­de på de al­ler­før­ste og al­ler­far­lig­ste da­ge, har ik­ke haft sam­me held, men væ­ret ramt af for­skel­li­ge kræft­for­mer og er dø­de på stri­be.

Det er dem og de­res kamp, som jour­na­li­sten Poul Brink i 1986 kom på spo­ret af. Dem og den be­tænd­te po­li­ti­ske sag bag de tragi­ske skæb­ner.

Han ud­gav i 1997 bo­gen ’ Thu­lesa­gen: Løg­nens uni­vers’ og vandt sam­me år Cav­ling- pri­sen for sin af­dæk­ning af sa­gen. Bo­gen – som net­op er ble­vet ge­nud­gi­vet – dan­ner for­læg for fil­men ’ Ide­a­li­sten’.

» Sta­ten luk­ke­de sa­gen i 1995. De­res kon­klu­sion for­blev, at Thu­le­ar­bej­der­nes syg­dom­me skyl­des de­res livsstil, at de hav­de rø­get og druk­ket for me­get. Vi har kæm­pet si­den, en lang kamp uden stort set at op­nå no­get. Det her er en sag, hvor jo me­re der kan fe­jes ind un­der gulv­tæp­pet, de­sto bed­re, « si­ger Jens Zing­ler­sen som frem til 2014 var for­mand for Fore­nin­gen af strå­le­ram­te Thu­le­ar­bej­de­re.

LÆS I MOR­GEN BT brin­ger i mor­gen et stort in­ter­view med sku­e­spil­le­ren Sø­ren Mal­ling, der med­vir­ker i ’ Ide­a­li­sten’.

Jens Zing­ler­sen bri­e­fer ge­ne­ral Hun­zi­ger og miltær­per­so­nel­let på Thu­le­ba­sen om, hvad han og de grøn­land­ske slæ­de­fø­re­re har ob­ser­ve­ret på ulyk­kes­ste­det. Fo­to: Pri­vat En ame­ri­kansk ar­bej­der un­der op­ryd­nin­gen med en ra­dio­ak­tiv pi­stol fra fly­et.

Fo­to: Mo­gens La­de­gaard BTs fo­to­graf Mo­gens La­de­gaard var før­ste dan­ske fo­to­graf på ulyk­kes­ste­det. Fo­to: Mo­gens La­de­gaard

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.