SÅ­DAN BE­HAND­LES RYGSØJ­LE­GIGT

BT - - SUNDHED -

Træ­ning ved at føl­ge et må­l­ret­tet træ­nings­pro­gram un­der vej­led­ning af en fy­si­o­te­ra­pe­ut. Gigt­tab­let­ter, de så­kald­te NSAID- præ­pa­ra­ter, en for­kor­tel­se for non- ste­roi­de an­ti- in­f­lam­ma­to­ri­ske mid­ler, der dæm­per smer­ter, be­tæn­del­se og stiv­hed. Me­di­ci­nen kan gi­ve bi­virk­nin­ger som ir­ri­te­ret ma­ve­sæk og ma­ve­sår. Ri­si­ko for på­virk­ning af ny­rer og hjer­tet. Li­ge­som den kan gi­ve for­hø­jet blod­tryk. Be­hand­ling med bi­o­lo­gisk me­di­cin, stof­fer, der på­vir­ker im­mun­sy­ste­met. Får du bi­o­lo­gisk me­di­cin, skal du til­ses af en spe­ci­al­læ­ge re­gel­mæs­sigt. Bi­virk­nin­ger: Hvis du ek­sem­pel­vis får lun­ge­be­tæn­del­se el­ler en an­den syg­dom, mens du er i den­ne be­hand­ling, kan den væ­re svær at be­hand­le. Kil­der: Berit Schi­øt­tzChri­sten­sen og Oli­ver Hen­dri­cks

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.