Sol og var­me ef­ter på­ske

Sidst på ugen ven­ter me­te­o­r­o­lo­ger­ne, at ter­mome­tret kan nå op over 15 gra­der

BT - - NYHEDER - Jan Bjer­re Laurid­sen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

VERJET

På­sken har budt på flot solskins­vejr de fle­ste ste­der, selv om tem­pe­ra­tu­ren har væ­ret til den køli­ge si­de.

Det pæ­ne vejr ser ud til at fort­sæt­te på­sken ud, og sidst på ugen teg­ner det end­da til, at tem­pe­ra­tu­ren kan sni­ge sig op over 15 gra­der.

Den loven­de for­ud­si­gel­se kom­mer fra vagt­ha­ven­de me­te­o­r­o­log ved DMI Klaus Lar­sen.

» Det ser gan­ske flot ud man­dag med stort set solskin til al­le fra mor­gen til af­ten. Må­ske kan der en over­gang kom­me sky­er på Born­holm, men el­lers en gan­ske pæn dag med en del sol, og de fle­ste ste­der mel­lem syv og ti gra­der. Lidt køli­ge­re ude ved ky- ster­ne med må­ske fem gra­der og cen­tralt i Jyl­land må­ske op til 12 gra­der, « si­ger Klaus Lar­sen.

Mas­ser af solskin

Det go­de vejr skyl­des et høj­tryk, der er ved at byg­ge op syd for Dan­mark. Og sam­me høj­tryk fort­sæt­ter med at gi­ve os pænt vejr i den kom­men­de uge.

» Høj­tryk­ket byg­ger op og gi­ver en pæn uge med solskin stort set al­le da­ge og med lang­somt sti­gen­de tem­pe­ra­tu­rer. Ons­dag vil vi langt de fle­ste ste­der pas­se­re ti gra­der, ons­dag- tors­dag må­ske op til 14 gra­der, og fre­dag kan vi må­ske nå op over 15 gra­der, « si­ger Klaus Lar­sen.

Mu­se­ums­vært Sus­an­ne Bo­gaa Juhl nød det fi­ne vejr i går i sit hus i Ha­ve­for­e­ning Bre­de­ly i Nord­s­jæl­land. Fo­to: Matias Bo­je­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.