Går glip af 1,5 mia. kr. fra Mær­sk

BT - - NYHEDER -

Iføl­ge Ber­ling­s­ke stod Gen­tof­te Kom­mu­ne, som skibs­re­de­ren bo­e­de i, til at få 1,5 mil­li­ard kro­ner, men en pa­ra­graf, der blev ind­sat i loven i 2006, be­ty­der, at hvis der går me­re end et par år med at af­slut­te boop­gø­rel­sen, til­fal­der al­le skat­ter og af­gif­ter sta­ten.

Ir­ri­te­ren­de og ær­ger­ligt

Skat har i en mail for få da­ge si­den til kom­mu­nal­di­rek­tø­ren i Gen­tof­te med­delt, at der ik­ke kom­mer skat­te­be­løb til ud­be­ta­ling til Gen­tof­te Kom­mu­ne i 2016 som føl­ge af døds­boskat­ter, som be­ta­les af bo­et ef­ter Mær­sk Mc- Kin­ney Møller.

» Det er bå­de ir­ri­te­ren­de og ær­ger­ligt, at no­gen er bi­bragt den op­fat­tel­se, at Gen­tof­te Kom­mu­ne har få­et et me­get stort be­løb, og så er det ba­re ik­ke rig­tigt, « si­ger Gen­tof­tes borg­me­ster Hans Toft ( K).

Borg­meste­ren me­ner, at der er ta­le om en ’ uri­me­lig lov­giv­ning og skat­te­prak­sis’, som skal ef­ter­prø­ves. Han vil der­for nu be­de Skat om at gi­ve en do­ku­men­te­ret be­grun­del­se for af­gø­rel­sen, skri­ver Po­li­ti­ken.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.