Mind­ful­ness er luks

Mind­ful­ness er som at væ­re på fe­rie. Læs her, hvor­for det er sundt for dig at hol­de ’ fe­rie’ i hver­da­gen

BT - - NYHEDER -

bli­ver du fan­get i den in­dre di­a­log, og den er med til at be­stem­me, hvor­dan du op­fat­ter nu­et. Med mind­ful­ness kan du prø­ve at træ­de ud af tan­ker­ne og mær­ke, om du er ked af det, vred el­ler ban­ge. Kan du mær­ke det i krop­pen uden at døm­me dig selv? Så er du nær­væ­ren­de over­for dig selv, og det kan gi­ve dig en in­dre var­me og ro. Når du træ­ner dig selv i mind­ful­ness, ak­ti­ve­rer du fak­tisk den del af ner­ve­sy­ste­met, som hed­der pa­ra­sym­pa­ti­cus. Det er her, krop­pen hvi­ler, for­dø­jer og ud­skil­ler lyk­ke­hor­moner, og det gi­ver dig en fø­lel­se af in­dre ro og til­freds­hed, « for­kla­rer han.

Når du der­i­mod stres­ser, ak­ti­ve­rer du den ak­ti­ve del af ner­ve­sy­ste­met, som kal­des sym­pa­ti­cus, hvor du hand­ler, tæn­ker pro­blem­løs­ning og op­le­ver in­dre uro.

» Det mo­der­ne men­ne­ske er på he­le ti­den, og det be­ty­der, at vi stres­ser for me­get. Det er li­ge så stres­sen­de at tæn­ke på at skul­le hol­de en stor ta­le som at gø­re det. Det vil si­ge, det er vo­res tan­ker, der stres­ser os, men her kan mind­ful­ness hjæl­pe os – det vil si­ge træ­ne hjer­nen til at væ­re ro­lig, af­slap­pet og ac­cep­te­ren­de - så stres­sen ik­ke sæt­ter sig i sy­ste­met og gi­ver os en ræk­ke føl­ge­syg­dom­me bå­de fy­sisk og psy­kisk, « for- kla­rer Hen­ning Da­ver­ne.

Ud­over de op­lag­te føl­ge­syg­dom­me som stress og møn­ster. Mind­ful­ness er alt­så en indstil­ling, som du kan træ­ne. Du træ­ner dit ner­ve­sy­stem til at slap­pe af, li­ge­som du kan træ­ne en mu­skel til at bli­ve stør­re, « for­kla­rer Hen­ning Da­ver­ne.

Det ven­ska­be­li­ge nær­vær

Der­næst kom­mer nær­væ­ret, som de fle­ste af os og­så øver os flit­tigt på. Men nær­vær er me­re end at kig­ge sin kæ­re­ste i øj­ne­ne el­ler byg­ge Le­go med bør­ne­ne. Nær­vær er no­get, du gi­ver til dig selv og an­dre, for­kla­rer Hen­ning Da­ver­ne og kom­mer med et ek­sem­pel:

I har af­talt, at han skal væ­re hjem­me klok­ken seks, så I kan spi­se sam­men. Klok­ken bli­ver bå­de lidt i og lidt over, og der er ik­ke skyg­gen af din kæ­re­ste om­kring mid­dags­bor­det. Du be­gyn­der at vris­se for dig selv. Han kom­mer ik­ke, hvor er han lat­ter­lig. Et kvar­ter ef­ter er han der sta­dig ik­ke, og stem­men in­de­ni har nu æn­dret ka­rak­ter: Har det no­get med mig at gø­re, at han ik­ke kom­mer.

Fe­rie i ho­ve­d­et

MAN­DAG 6. APRIL 2015 Mind­ful­l­ness er af­stres­sen­de og en øvel­se i at læ­ne sig til­ba­ge men­talt. Fo­to: Iris

Mærk ef­ter, hvor­dan det fø­les i krop­pen og væ­re ac­cep­te­ren­de, neut­ral, ik­ke­døm­men­de og nær­væ­ren­de over­for di­ne eg­ne fø­lel­ser.

» I det he­le ta­get kun­ne vi nok ha­ve glæ­de af at øve os i at væ­re vo­res egen ven. Vi har en ten­dens til at slå os selv i ho­ve­d­et, når den in­dre di­a­log kø­rer. Læg li­ge mær­ke til, hvor­dan du ta­ler til dig selv. Man­ge af de for­døm­men­de ting, vi si­ger til os selv, vil­le vi ik­ke ac­cep­te­re fra an­dre. Vil­le du ac­cep­te­re, at an­dre fo­re­slog, at det var din egen skyld, at din kæ­re­ste ik­ke var kom­met hjem som af­talt? « Mest af alt kan mind­ful­ness sam­men­lig­nes med den til­stand, de fle­ste af os for­hå­bent­lig er i, når vi er på fe­rie.

» Når vi ta­ger på fe­rie, gi­ver vi os selv lov til at væ­re en an­den per­son, end vi nor­malt er. Vi gi­der ik­ke hid­se os op over små­ting og til­la­der os selv lidt me­re. Må­ske er der ik­ke sol­sto­le nok ved po­o­len, og bør­ne­ne lar­mer lidt for me­get, men hvis vo­res indstil­ling over for si­tu­a­tio­nen er neut­ral, kan vi læg­ge os ned på stran­den og op­le­ve, at lar­men bli­ver li­ge­gyl­dig. Dét er mind­ful­ness. Det er en til­stand, som vi i vir­ke­lig­he­den kan ska­be overalt. Vi be­hø­ver ik­ke at væ­re på fe­rie. Vi tror, det er fe­ri­en, der gør det, men i vir­ke­lig­he­den er det os selv, der ska­ber den indstil­ling til tin­ge­ne, og det kan vi li­ge så godt gø­re der­hjem­me, « si­ger han.

For li­ge­som man kan kom­me til at ta­ge sin hver­dags­per­son­lig­hed med på fe­rie, kan man ta­ge sin mind­ful­ness hjem i hver­da­gen, og det vil væ­re til gavn for al­le, for mind­ful­ness har en he­len­de ef­fekt på os.

» Mind­ful­ness er af­stres­sen­de, for­di vi er til ste­de i nu­et. I hver­da­gen har vi en ten­dens til at sid­de på ar­bej­det og tæn­ke på bør­ne­ne og sid­de der­hjem­me og tæn­ke på ar­bej­det. Den in­dre di­a­log fjer­ner dig he­le ti­den fra der, hvor din krop fy­sisk be­fin­der sig. Men hvis du øver dig i at læ­ne dig men­talt til­ba­ge – li­ge­som i fe­ri­en – og ba­re væ­re til ste­de i nu­et og ny­de det, selv om bør­ne­ne lar­mer, vil du op­da­ge, at mind­ful­ness har en he­len­de ef­fekt på dig selv. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.