Sus­fe­rie for sjæ­len GU­I­DE

Me­ditér dig til mind­ful­ness

BT - - NYHEDER - Fo­to: Iris

MAN­DAG 6. APRIL 2015 Hvor mind­ful­ness er en indstil­ling i li­vet, så er me­di­ta­tion en til­stand, du kan kom­me i. Det hand­ler om, at krop­pen er i så af­slap­pet en til­stand som over­ho­ve­det mu­ligt – me­re af­slap­pet end når du sover – mens hjer­nen er vå­gen. Man­ge tror fejl­ag­tigt, at det gæl­der om ik­ke at tæn­ke en ene­ste tan­ke, når man me­di­te­rer, men al­le­re­de der slår man sig i ho­ve­d­et, hvis man gør det, og så bry­der man sin mind­ful­ness. Hen­ning Da­ver­ne har la­vet en gu­i­de til dig, der ger­ne vil prø­ve mind­ful­ness gen­nem me­di­ta­tion. Al­le kan læ­re det, er hans på­stand, men hvis du sy­nes, det er svært, har du nok brug for at læ­re det af en, som er er­fa­ren i at me­di­te­re. Hvis man har en psy­kisk li­del­se, skal man dog spør­ge sin læ­ge til rå­ds først.

1:

Sæt dig til ret­te på en stol et ufor­sty rret sted med rank ryg i en af­slap­pet stil­ling

Flyt nu din op­mærk­som­hed til di­ne fød­der. Mærk fød­der­ne og fl yt lang­somt op­mærk­som­he­den op igen­nem krop­pen til un­der­be­ne­ne, knæ­e­ne, lå­re­ne, hoft epar­ti­et, bal­der­ne og skrid­tet. Mærk på en gang al­le de­le af di­ne ben fra bæl­te­ste­det til og med fod­så­ler­ne. Træk vej­ret godt og dybt, mens du hol­der en ro­lig og af­slap­pet op­mærk­som­hed i di­ne ben.

Flyt op­mærk­som­he­den til di­ne hæn­der. Mærk hæn­der­ne in­de­fra. Mærk og­så un­de­rar­me­ne, al­bu­er­ne, overar­me­ne og skul­dre­ne. Mærk nu beg­ge di­ne ar­me he­le vej­en fra skul­der til hånd. Det hand­ler om at væ­re til ste­de i dem og mær­ke dem in­de­fra.

Flyt ro­ligt op­mærk­som­he­den til om­rå­det fra bæl­te­ste­det og op til so­lar ple­xus he­le vej­en rundt om din krop.

2:

3:

4:

Træk vej­ret dybt og mærk ma­ven, si­der­ne og læn­den. Ret og­så din op­mærk­som­hed helt ind i krop­pens cen­ter, som lig­ger midt mel­lem nav­len og rygsøj­len.

Flyt nu din u- an­streng­te op­mærk­som­hed til dit bryst­bæl­te. Mærk bryst, ri­b­ben og skul­der­bla­de. Flyt op­mærk­som­he­den til hals og nak­ke og vi­de­re til dit ho­ved.

Dvæl med din ro­li­ge og af­slap­pe­de op­mærk­som­hed på krop­pen som en hel­hed.

Hvis du op­le­ver uro i krop­pen, mens du me­di­te­rer, så lav nog­le fy­si­ske øvel­ser, in­den du ind­le­der din me­di­ta­tion. Brug ger­ne et par mi­nut­ter på at hop­pe lidt, stræk­ke ud el­ler dan­se.

Hvis du op­le­ver, at di­ne tan­ker og fø­lel­ser for­sty rrer dig, mens du me­di­te­rer, så lav vej­rtræk­nings­ø­vel­ser, træk vej­ret dybt ned i ma­ven

5:

6:

7.

8:

9:

et par mi­nut­ter og der­eft er træk vej­ret, ryt­misk som en blæ­se­bælg ( me­re over­fl adisk) et par mi­nut­ter.

Sæt dig ned og me­ditér. Ved at ha­ve den sam­me ru­ti­ne før din me­di­ta­tion for­tæl­ler du din krop, at den nu skal til at gå i en an­den mo­dus.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.