X Fa­ctor- vin­der måt­te af­ly­se kon­cer­ter i på­sken

BT - - NYHEDER - Jesper Vestergaard Lar­sen jvl@ bt. dk

Vin­der af X Fa­ctor Emi­lie Est­her har væ­ret sav­net i på­sken, hvor hun på grund af syg­dom måt­te af­ly­se fle­re kon­cer­ter. Ar­kiv­fo­to: Hen­ning Bag­ger

SY­GE­MELDT

Ken­neth Elkjær

ke­el@ bt. dk Det­te års vin­der af X Fa­ctor, Emi­lie Est­her, har af­lyst fle­re kon­cer­ter ef­ter at væ­re ble­vet ramt af syg­dom, der for­hin­drer hen­de i at syn­ge. Det skri­ver den un­ge sang­lær­ke på Fa­ce­book.

» Hå­ber I ny­der je­res på­ske­fe­rie rig­tig me­get al­le sam­men? Jeg har desvær­re væ­ret syg og blev der­for nødt til at mel­de fra til et par kon­cer­ter, øv. Hel­dig­vis er jeg ved at væ­re på top­pen igen og glæ­der mig til at ta­ge re­van­che, « skri­ver Emi­lie Est­her på det so­ci­a­le me­die.

Den 15- åri­ge sko­le­e­lev sang sig di­rek­te ind i dan­sker­nes hjer­ter un­der det­te års sæ­son af X Fa­ctor og hø­ste­de langt fle­re sms- stem­mer end de po­pu­læ­re dren­ge fra Ci­ty­bois.

Den un­ge sang­stjer­ne kan i sit syg­doms­for­løb trø­ste sig ved de man­ge hjer­te­var­me be­ske­der, der strøm­mer ind på hen­des Fa­ce­book- pro­fil, skre­vet af fans og be­un­dre­re fra nær og fjern.

’ Rig­tig god bed­ring,’ skri­ver Chri­sti­an fra Vor­ding­borg.

’ Synd for dig, men op på he­sten igen, du er ba­re stjer­ne,’ skri­ver Krøl­le fra Bal­lerup.

’ Jeg har og­så væ­ret syg,’ skri­ver Aman­da fra Vi­borg.

Sy­ge­mel­din­gen har be­ty­det, at Emi­lie blandt an­det måt­te af­ly­se et ar­ran­ge­ment på Dy­re­havs­bak­ken lør­dag, og selv­om hen­des tro­fa­ste fans er skuf­fe­de, ta­ger de af­lys­nin­gen med ro, for som Sø­ren fra Roskil­de skri­ver:

’ Så­dan er det med os men­ne­sker, vi bli­ver jo sy­ge en gang imel­lem.’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.