Kul­tur ’ Ri­ta’ fø­rer til Hol­lywood

TV 2- se­ri­en har gi­vet 36- åri­ge Chri­sti­an Tor­pe mu­lig­hed for at af­prø­ve sin livs­drøm

BT - - KULTUR - Kir­sten Er­lends­son ke@ bt. dk

SUC­CES

Han be­gynd­te med at skri­ve tek­ster til ’ Stjer­ne for en aft en’ og ’ Vild med dans’. For ny­lig modt­og han en Bo­dil for sit ma­nus til Bil­le Au­gusts ’ Stil­le hjer­te’. Nu har tv- for­fat­te­ren Chri­sti­an Tor­pe, 36, der har skabt TV2- se­ri­en ’ Ri­ta’, få­et fo­den in­den­for hos to af Hol­lywoods mæg­tig­ste tv­sel­ska­ber, Fox Stu­dios og War­ner Bro­t­hers.

Fan­de­ni­vold­ske Ri­ta har slå­et dø­re­ne op til den in­ter­na­tio­na­le tv- ver­den for den ta­lent­ful­de un­ge ma­nuskript­for­fat­ter, eft er se­ri­en er ble­vet solgt til USA. se­ri­er med de ame­ri­kan­ske tv- sel­ska­ber og har fl ere pi­lot­pro­jek­ter i gang.

» Bli­ver det til en ame­ri­kansk ver­sion af ’ Ri­ta’, skal jeg der­over at skri­ve. Men mit hjer­te er i pro­jek­tet – ik­ke i by­en. Det er sinds­sygt hårdt der­ov­re. Ik­ke for­di de er on­de, men de kø­rer i et helt an­det, fem­te gear, « si­ger Chri­sti­an Tor­pe.

Ri­ta er egent­lig en mand

Hvor kom­mer ’ Ri­ta’ fra?

» Hun er en blan­ding af tre men­ne­sker i mit liv. En del er mig selv. Hun si­ger man­ge af de ting, jeg ik­ke selv tør si­ge. En del stam­mer fra en ven, der er sko­le­læ­rer. Jeg spurg­te ham på et tids­punkt, hvor de­bat­ten om fol­ke­sko­len var på sit al­ler­hø­je­ste, og al­le skød skyl­den på hin­an­den om, hvad der var galt, og han sva­re­de: det er for­æl­dre­ne. Det var en sjov ind­gang til en tv­se­rie. Og så stam­mer en del af hen­des sar­kas­me og må­de at ta­le på fra en ven. Det er sjovt, at det al­le er mænd. Så hun er skabt som en mand, men er kvin­de, « for­kla­rer Chri­sti­an Tor­pe.

Vej­en til Hol­lywood blev grund­lagt på et skri­ve- kur­sus på Film­sko­len med to ame­ri­kan­ske sitcom- for­fat­te­re, Frank Ru­bin og Nan­cy Steen, i 2001.

» De skul­le prø­ve at læ­re os at skri­ve sit- coms. Det er ik­ke ba­re et spørgs­mål om ti jo­kes, men om den go­de hi­sto­rie. Jeg var klart den yng­ste på hol­det med mi­ne 23 år, og det blev en øjenåb­ner for mig. Det var her, jeg fandt ud af, at jeg vil­le væ­re ma­nuskript­for­fat­ter, « si­ger Chri­sti­an Tor­pe, der si­den har skre­vet tv- se­ri­er som ’ Maj og Char­lie’ og ’ Lær­ke­vej’.

» Jeg blev enormt go­de ven­ner med Fred Ru­bin, der bl. a. er med­for­fat­ter til tv- ko­me­di­en ’ Ro­se­an­ne’, og jeg har bo­et hos ham, når jeg har væ­ret i Los An­ge­les. «

Let og luft igt

Når Chri­sti­an Tor­pe er i Los An­ge­les for at præ­sen­te­re si­ne ide­er, har hans agent i by­en lagt en stram mø­de­plan.

» De kal­der det ’ the wa­ter­bott­le- tour’, for hvert sted bli­ver du til­budt en fl aske vand. Los An­ge­les er på stør­rel­se med Sjæl­land, så oft e er der en ti­mes kør­sel mel­lem de fem til seks mø­der om da­gen, hvor det sid­ste kan slut­te ved 19.30- ti­den. Du får 20 mi­nut­ter til at for­tæl­le, hvad se­ri­en hand­ler om, og hvad ’ cliff - han­ge­ren’ er. Kun­sten er at få det til at ly­de let og luft igt. Jeg har vir­ke­lig kun haft go­de op­le­vel­ser med de ame­ri­kan­ske pro­du­ce­re og pro­du­cen­ter. De er vel­for­be­red­te, hø­fl ige, lyt­ter og si­ger ’ tak, det vil vi tæn­ke over’. En del af øvel­sen i at over­le­ve der­ov­re er, at man skal læ­re at si­ge fra og si­ge sin me­ning. Det hol­der ik­ke at prø­ve at plea­se al­le. Jo me­re, man si­ger nej, des me­re ge­ni­al sy­nes de, man er, « si­ger Chri­sti­an Tor­pe.

Dansk suc­ces åb­ner dø­re

Dan­ske tv- se­ri­ers in­ter­na­tio­na­le suc­ces har i den grad gjort det nem­me­re at væ­re dan­sker.

» Jeg kan ak­tivt mær­ke, at det åb­ner dø­re. Sjovt nok, er al­le vo­res tv- se­ri­er in­spi­re­ret af ame­ri­kan­ske tv- se­ri­er, der nu kig­ger på de eu­ro­pæ­i­ske tv- se­ri­er. Alt det, vi ta­ger for gi­vet, er ekso­tisk og ek­stremt for ame­ri­ka­ner­ne. Men må­den at for­tæl­le hi­sto­ri­er på er den sam­me, « si­ger Chri­sti­an Tor­pe.

Ud­sig­ten til at for­svin­de i en af Hol­lywoods tal­ri­ge blind­g­y­der skræm­mer ham ik­ke.

» Jeg har ik­ke al­ver­den at ta­be. Jeg har in­gen børn, der skal gå i sko­le. Fun­ge­rer det ik­ke, kan jeg ba­re ta­ge hjem. «

Chri­sti­an Tor­pe sku­er mod vest. Hol­lywood sy­nes nem­lig, at ’ alt det, vi ta­ger for gi­vet, er ekso­tisk’. Fo­to: Claus Bech

Chri­sti­an Tor­pe har og­så bi­dra­get til den po­pu­læ­re se­rie ’ Lær­ke­vej’ fra 2009. Fo­to: TV 2

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.