Ri­ta fl ir­ter med al­le

BT - - KULTUR - Kir­sten Er­lends­son ke@ bt. dk

PO­PU­LA­RI­TET

Mil­li­o­ner af se­e­re over he­le ver­den ken­der den fan­de­ni­vold­ske ’ Ri­ta’, der har char­met sig ind i stu­er­ne i over 13 lan­de i Eu­ro­pa og nu fl ir­ter med det a m e r i - k an­ske t v- mar­ked.

Her er TV2s po­pu­læ­re dramaserie ble­vet ind­spil­let i en ame­ri­kansk ver­sion med sku­e­spil­le­ren An­na Gunn fra ’ Bre­aking Bad’ som Ri­ta.

Om det så er sko­v­mands­skjor­ten, så er det en tro ko­pi af ’ Ri­ta’.

De før­ste to sæ­so­ner af ’ Ri­ta’ er solgt til vis­ning i Island, Frank­rig, Fin­land, Nor­ge, Sve­ri­ge, Ser­bi­en, Slove­ni­en, Bos­ni­en, Herze­g­ovi­na, Kro­a­tien, Ko­so­vo, Ma­kedo­ni­en og Mon­te­ne­gro.

Nord­mæn­de­ne er al­le­re­de godt i gang med den nye sæ­son af ’ Ri­ta’, li­ge­som Fin­land og Island og­så er det.

Be­løn­net

’ Ri­ta’ har væ­ret no­mi­ne­ret i fi re ka­te­go­ri­er ved tv- festi­va­len i Mon­te Car­lo 2012. Her vandt Mil­le Di­ne­sen den pre­sti­ge­fyld­te, in­ter­na­tio­na­le tv- pris, ’ Guld­nym­fen’, for sin rol­le som Ri­ta. Sid­ste år var det Car­sten Bjørn­lunds tur til at bli­ve no­mi­ne­ret som bed­ste mand­li­ge sku­e­spil­ler.

Des­u­den har ’ Ri­ta’ væ­ret no­mi­ne­ret ved TV­Festi­val, Kø­ben­havn i 2012 til 6 tv- pri­ser, hvor se­ri­en vandt i ka­te­go­ri­en ’ Bed­ste fo­to­gra­fe­ring’.

Her vandt ’ Ri­ta’ des­u­den ’ BENT- pri­sen’ ved MIX Co­pen­ha­gen.

Her­u­d­over har ’ Ri­ta 1’ væ­ret no­mi­ne­ret til 5 Ro­bert­pri­ser i 2013 og 5 Ro­bert- pri­ser i 2014. Tv- se­ri­en ’ Ri­ta’, hvor Mil­le Di­ne­sen spil­ler ho­ved­rol­len som den anar­ki­sti­ske sko­le­læ­rer, kø­rer her­hjem­me på TV2, men er po­pu­lær langt ud over Dan­marks græn­ser. Ar­kiv­fo­to: As­ger

La­de­fo­ged

An­na Gunn fra tv- se­ri­en ’ Bre­aking Bad’ spil­ler Ri­ta i det ame­ri­kan­ske pi­lo­t­af­snit af ’ Ri­ta’. PR- fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.