En rej­se for li­vet

BT - - TV - KO­ME­DI­ED­RA­MA 19: 40 10: 10 18: 10 01: 05- 05: 10 07: 45 13: 35 15: 00 16: 40 23: 05 21: 00

En grup­pe en­gel­ske pen­sio­ni­ster be­stem­mer sig for at ” out­sour­ce” de­res pen­sio­ni­st­til­væ­rel­se til det bil­li­ge­re og me­re ekso­ti­ske In­di­en. Fri­stet af reklamer for det ny­ligt re­stau­re­re­de Ma­ri­gold Ho­tel og øn­sker om et liv i be­ha­ge­li­ge om­gi­vel­ser an­kom­mer de til et no- get me­re fal­de­fær­digt ho­tel. Grup­pen er rejst til det sol­bag­te Jai­pur i hå­bet om at star­te de­res liv på ny – hver især med per­son­li­ge ba­ga­ge, de skal over­kom­me. Da de an­kom­mer til ho­tel­let, bli­ver de mod­ta­get af den am­bi­tiø­se og tem­me­lig nai­ve, un­ge ejer, Son­ny Ka­poor, og de er nu un- der hans vin­ger. Son­ny har ar­vet den en­gang so­fi sti­ke­re­de byg­ning fra sin far, og han drøm­mer om igen at ska­be et stor­slå­et ho­tel. Ind­til vi­de­re kan han kun by­de på ka­os, men hvad Son­ny mang­ler i res­sour­cer, har han til gen­gæld i be­gej­string. Al­li­ge­vel er de nye be­bo­e­re over­ra­ske- de over at fi nde ud af, at ” for­bed­rin­ger” til ejen­dom­men er gå­et i stå. Ved før­ste øje­kast vir­ker de syv til­fl yt­te­re usik­re på, hvad frem­ti­den mon in-

Med­vir­ken­de: de­hol­der for dem, men da de be­gyn­der at dan­ne nye ven­ska­ber, gør de nog­le uven­te­de op­da­gel­ser og be­gyn­der at gi­ve slip på for­ti­den. ( DR1)

( T) For­år i luf­ten. Ame­ri­kansk mu­si­cal fra 1948. ( T) Ci­mar­ron. Ame­ri­kansk western fra 1960. ( T) Ben- Hur. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1959. ( T) El­vis i det sto­re ra­ce. Ame­ri­kansk mu­sik­film fra 1964. ( T) Den lil­le bu­tik. Ame­ri­kansk ro­man­tisk komedie fra 1940. ( T) Vok­s­ka­bi­net­tet. Ame­ri­kansk gyser fra 1953. ( T) Un­ge Edi­son. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1940.

( T) Vest for Mis­souri. Ame­ri­kansk western fra 1951. Ord­ne­de for­hold. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1969. Cab­le Hogue – Præ­ri­ens tørsti­ge mand. Ame­ri­kansk wester­n­ko­me­die fra 1970. Nat- tv.

The Best Exo­tic Ma­ri­gold Ho­tel i Jai­pur, In­di­en, lok­ker med løft er om luksus til små pen­ge. Det får syv en­gel­ske pen­sio­ni­ster, her­i­blandt Eve­lyn ( Ju­di Den­chI), til at sæt­te kurs mod Jai­pur. Fo­to: DR

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.