AB­BA ER TOP­PEN AF POP­PEN

BT - - TV/ RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for 41 år si­den 1974:

LØVEN 22.07 - 22.08 Der er et su­per­godt aspekt mel­lem So­len og Ura­nus til dit tegn i dag. Det læg­ger op til, at du me­get ger­ne må over­ra­ske el­ler pro­vo­ke­re. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Der er knas i bå­de kær­lig­heds­li­vet sog om­kring di­ne pen­ge­sa­ger. Det er en god idé at gå di­ne pri­o­ri­te­ter ef­ter i søm­me­ne og ska­be nye vur­de­rin­ger. Kær­lig­hed:* Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Må­nen på­vir­ker dit tegn, og står sam­ti­dig i en spæn­ding til Plu­to. Det in­di­ke­rer, at du en­ten kan la­de dig ma­ni­p­u­le­re el­ler selv væ­re den, som udø­ver det. Kær­lig­hed:***** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**** SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Du skal ik­ke væ­re sik­ker på, at du bli­ver hørt el­ler for­stå­et i dag. På den an­den si­de, så er det må­ske hel­ler ik­ke det, du øn­sker? Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:***** SKYTTEN 22.11 - 20.12 Der lig­ger rent fak­tisk nog­le fa­bel­ag­ti­ge go­de aspek­ter til dig, hvis og så­fremt du tør be­gi­ve dig ud på nog­le helt nye spor i dit liv. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**** STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Du kan se frem til en ro­lig dag, hvor ting og sa­ger vil gå i et tem­po, som pas­ser dit tem­pe­ra­ment fi nt. Du får en dej­lig aft en med ven­ner­ne. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Du kan ro­ligt gå eft er di­ne drøm­me. Et aspekt mel­lem Jupi­ter og Nep­tun kan gø­re di­ne drøm­me til vir­ke­lig­hed, så ba­re kom i gang! Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** FISKENE 19.02 - 19.03 Ge­ne­relt kan det væ­re svært for dig at få sat de ret­te græn­ser. I dag er det vig­tigt, at du få gjort det, så du ik­ke fø­ler dig over­hørt. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:* Øko­no­mi:****

116). ( Svær 51). ( Mid­del 7). ( Nem

Den sven­ske po­p­grup­pe Ab­ba vin­der Eu­ro­vi­sion Song Con­test 1974 med san­gen ’ Waterloo’. Grup­pen be­står af Ag­netha Fältskog, An­ni- Frid Lyngstad, Björn Ulva­eus og Ben­ny An­der­s­son. Ab­ba gi­ver den gas på en­gelsk ef­ter først at ha­ve be­sej­ret fæd­re­lan­dets hjer­ter med ’ Waterloo’ på svensk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.