KOL­DE KRI­STOFF SK

Sprin­te­r­en Ale­xan­der Kri­stoff skrev norsk cy­kel­hi­sto­rie, da han sej­re­de i for­års­klas­si­ke­ren Flan­dern Rundt eft er et no­get nær per­fekt ud­ført cy­kel­løb

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - PER­FEK­TION Lars B. Jør­gen­sen lbj@ spor­ten. dk

Med sin fem­te sejr in­den­for en uge strøg Ale­xan­der Kri­stoff helt til tops i for­års­klas­si­ke­ren Flan­dern Rundt eft er et fejl­frit løb.

Det kan se så nemt ud, når det fø­res igen­nem til per­fek­tion. At vin­de en af de sto­re klas­si­ke­re sker som re­gel på bag­grund af en ræk­ke pres­se­de be­slut­nin­ger og den ud­vik­ling, lø­bet dik­te­rer.

Når nor­ske Ale­xan­der Kri­stoff spo­ler fi lmen fra 2015- ud­ga­ven af Flan­dern Rundt igen­nem, vil han selvsagt glæ­de sig over at ha­ve vun­det kar­ri­e­rens an­det løbs­monu­ment eft er jom­f­rut­ri­um­fen i Mila­no- San­re­mo sid­ste år. Men som de fl este sport­s­folk vil der i reg­len væ­re no­get at ret­te til, ju­ste­re på og for­bed­re. Det er en del af pro­ces­sen, det er så­dan, man ram­mer cre­men af den ab­so­lut­te eli­te. Det kan væ­re for­ræ­de­risk at fo­ku­se­re på re­sul­ta­tet ale­ne, hvis man ik­ke får al­le fak­to­rer med i lig­nin­gen.

Ene­ste pro­blem skul­le væ­re: Der vil ik­ke væ­re no­get at kom­me eft er for Ale­xan­der Kri­stoff . Den 27- åri­ge nord­mands sejr eft er 264 km igen­nem et vir­var af bro­stens­mi­ne­re­de bak­ker og vind­blæst bel­gisk bon­deland kom eft er en kør­sel præ­get af mo­den­hed og kold­blo­di­ge over­vej­el­ser.

Det i sig selv kan væ­re svært, når man sid­der i sel­skab med et sej­rs­hungren­de ul­ve­kob­bel af ri­va­ler. Og når me­re end seks ti­mer med ac­ce­le­ra­tio­ner, ned­brems­nin­ger, eder og for­ban­del­ser og mæl­ke­sy­rens hær­gen i mu­skel­mas­sen be­gyn­der at tæ­re på den men­tale hard­disk.

Be­lært af 2014

Det er her, en me­ster hæ­ver sig over de næst­bed­ste. Og det var, hvad Ale­xan­der Kri­stoff gjor­de, da han med let­hed over­s­pur­te­de sin sid­ste for­hin­dring i skik­kel­se af Qu­i­ck­Steps hol­land­ske out­si­der Niki Ter­p­stra.

For­ud var gå­et et løb, hvor Ale­xan­der Kri­stoff egent­lig lod det me­ste kom­me til ham. Ved ik­ke at bru­ge de kol­lek­ti­ve res­sour­cer, Ka­tusha mand­ska­bet kun­ne frem­vi­se med ve­te­ra­nen Luca Pa­o­li­ni til at svin­ge di­ri­gents­tok­ken. Og ved selv at ta­ge aff ære med en plet­fri ti­m­ing og et ve­l­ud­vik­let løbsin­stinkt.

Den slags la­der sig ik­ke gø­re uden og­så at væl­ge si­ne mo­men­ter. For Kri­stoff ske­te det, da Niki Ter­p­stra be­slut­te­de sig for at sky­de fi na­len i Flan­dern Rundt i gang med en off en­siv, som skul­le tvin­ge samt­li­ge fa­vo­rit­ter til at jong­le­re med ind­sat­sen.

Det har her, Kri­stoff slog til. Vel vi­den­de, at det var hans mu­lig­hed for at kom­me de fryg­te­de for­ce­rin­ger af den lan­ge dræ­ber­bak­ke, Ou­de Kwa­re­mont, og den sa­di­stisk sceno­gra­fe­re­de Pa­ter­berg i for­kø­bet.

Kri­stoff var sig pin­ligt be­vidst, at han tab­te lø­bet på de få ki­lo­me­ter i 2014. Og hvis ik­ke hi­sto­ri­en skul­le gen­ta­ge sig, vil­le han væ­re pi­sket til at kom­me ind på det ujæv­ne un­der­lag med mar­gin nok til og­så at væ­re i li­ve eft er­føl­gen­de.

Det lyk­ke­des til over­fl od. Bag­u­de brænd­te Team Skys Ge­raint Thomas den sid­ste rest af ker­ne­trop­per­ne af, og stem­nin­gen af li­ge- før- luk­ke­tids­pa­nik tvang Tin­koff - Saxos Pe­ter Sa­gan til en frug­tes­løs for­føl­gel­se i sel­skab med vi­dun­der­væd­de­lø­be­ren Van Aver­ma­et.

Det he­le var for sent og for lidt. El­ler ret­te­re: I front sad fel­tets stær­ke­ste mand, og Ale­xan­der Kri­stoff kun­ne kø­re mod mål­stre­gen i Ou­de­naar­de med Niki Ter­p­stra som en slagen mand. In­gen er hur­ti­ge­re eft er et langt og op­s­li­den­de løb end net­op Ale­xan­der Kri­stoff .

Det vi­ste Ale­xan­der Kri­stoff al­le­re­de tid­li­ge­re på ugen ved at vin­de tre eta­per og lø­bet sam­men­lagt i Tre da­ge ved Pan­ne. Men hvis mi­ni- eta­pe­lø­bet var et dyg­tigt sven­destyk­ke, le­ve­re­de Kri­stoff selv mester­vær­ket sæ­so­nens 10. sejr. Nor­ske Ale­xan­der Kri­stoff hav­de

skre­vet sin egen dre­je­bog per­fekt og sej­re­de i Flan­dern Rundt,

da han nemt spur­te­de fra hol­læn­de­ren Niki Ter­p­stra i fi­na­len.

Fo­to: AFP, EPA

MAN­DAG 6. APRIL 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.