Ro­nal­do og Re­al gik

Med et æg­te hat­tri­ck og i alt fem scor­in­ger hav­de Ro­nal­do sin mar­kan­te an­del i Re­al Madrids kæm­pe­sejr over Gra­na­da

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - KLAS­SE­FOR­SKEL Mi­chel Wik­kel­sø David­sen mi­cd@ spor­ten. dk

Det er næ­sten synd for Ga­reth Ba­le, for selv­om den ud­skæld­te wa­li­ser for­søg­te at vin­de kær­lig­he­den til­ba­ge på Ber­na­beu, da han åb­ne­de målscor­in­gen i Re­al Madrids 9- 1- nedsabling af Gra­na­da, kom­mer det igen, igen, igen til at hand­le om Cri­sti­a­no Ro­nal­do.

Ver­dens bed­ste fod­bold­spil­ler de se­ne­ste to år bry­der sig ik­ke om, når det ik­ke hand­ler om ham, men det gjor­de det så og­så, da Ro­nal­do med sit 24. hat­tri­ck i La Liga spar­ke­de sig op på si­den af den evi­ge ri­val Lio­nel Mes­si i den in­ter­ne kon­kur­ren­ce.

Ro­nal­do skul­le kun bru­ge ot­te mi­nut­ter på at sco­re tre gan­ge bag Oi­er i Gra­na­da- må­let, og så hav­de han og­så la­vet sit hur­tig­ste hat­tri­ck i Re­al Madrid- trøj­en.

Desvær­re for po­rtu­gi­se­ren kun­ne han ik­ke hen­te pri­sen for det hur­tig­ste Re­al Madrid- hat­tri­ck no­gen­sin­de, da for­svarskæm­pen Fer­nan­do Hi­er­ro en­gang blot brug­te syv mi­nut­ter på den di­sci­plin.

Hat­tri­ck­et var dog ik­ke nok for Ro­nal­do, der mel­lem scor­in­ger af Ka­rim Ben­ze­ma og et selv­mål af den tid­li­ge­re Re­al Madrid- spil­ler Este­ban Gra­nero valg­te at sen­de to bol­de me­re i net­tet og hen­te en kamp­to­tal på fem mål – for før­ste gang i Re­al Madrid- kar­ri­e­ren i øv­rigt.

Stor­sej­ren fik dog ik­ke Re­al- træ­ner Car­lo An­ce­lot­ti til at gå i selv- sving, selv om han na­tur­lig­vis var til­freds med de tre po­int.

» Vi er gla­de for vo­res præ­sta­tion, men det er ba­re en kamp af man­ge, og det er nød­ven­digt, at vi er kon­cen­tre­re­de om næ­ste op­gør på ons­dag, som vi var i dag, « sag­de Re­al­træ­ne­ren ef­ter 9- 1- sej­ren iføl­ge den span­ske avis, AS.

Af­dæm­pet hyl­dest

Han hyl­de­de og­så Cri­sti­a­no Ro­nal­dos ’ hånd­fuld’ i sam­me af­dæm­pe­de stil

» Han er ble­vet bed­re i takt med, at mand­ska­bet er ble­vet bed­re. Det er før­ste gang, han scorer fem mål i Madrid. Det er godt for ham, og det er godt for hol­det, « kom det kna­størt fra ita­li­e­ne­ren iføl­ge AS.

Ro­nal­dos fem scor­in­ger sen­der ham ale­ne på top­pen af top­sco­rer­li­sten med 36 mål – fi­re me­re end Lio­nel Mes­si.

Men det er sta­dig Bar­ce­lo­na- spil­le­ren, der er oven­på, da han og hans hold­kam­me­ra­ter sta­dig ind­ta­ger før­ste­plad­sen i La Liga.

Og nej, det var ik­ke Re­al Madrids stør­ste sejr no­gen­sin­de. I 1960 vandt de 11- 2 over El­che, og i 1959 vandt de 10- 1 over Las Palmas.

Men det var sæ­so­nens stør­ste sejr til Re­al Madrid, der tid­li­ge­re på sæ­so­nen vandt 8- 2 over Depor­ti­vo. Og det var og­så den stør­ste sejr til klub­ben si­den 1967, hvor Re­al vandt med de sam­me cif­re over Re­al So­cie­dad.

MAN­DAG 6. APRIL 2015

.

Selv om Ro­nal­do er vant til at sco­re, er det ik­ke hver dag, han bli­ver no­te­ret for fem ’ kas­ser’. Fak­tisk er det før­ste gang i portu­gi­se­rens tid i Re­al Madrid. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.