Spurs tab­te skridt i top­pen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - SNUB­LE­DE Mads Kind­berg Nielsen ni­el@ spor­ten. dk

Tot­ten­ham får nu rig­tig svært ved at nå fjer­de­plad­sen i Pre­mi­er Le­ague, der gi­ver ad­gang til Cham­pions Le­ague, ef­ter det kun blev til 0- 0 på ude­ba­ne mod Burn­ley. Sam­ti­dig er sjet­te­plad­sen og Eu­ro­pa Le­agu­e­kva­li­fi­ka­tio­nen og­så i fa­re.

Chri­sti­an Erik­sen spil­le­de he­le kam­pen for Tot­ten­ham, men han og re­sten af Tot­ten­ham- mand­ska­bet må væ­re gan­ske træt­te af at kig­ge på den ak­tu­el­le stil­ling i Pre­mi­er Le­ague, der tid­li­ge­re på sæ­so­nen har set no­get bed­re ud.

Med syv kam­pe til­ba­ge har Tot­ten­ham nu syv po­int op til Man­che­ster Ci­ty, der end­da har en kamp til go­de, på ræk­kens fjer­de­plads. Og net­op fjer­de­plad­sen er vig­tig, for­di den gi­ver ad­gang til tred­je kva­li­fi­ka­tions­run­de til grup­pe­spil­let i Cham­pions Le­ague.

Sjet­te­plad­sen, som Tot­ten­ham lig­ger på li­ge nu, er des­u­den i fa­re, for nu har Sout­hamp­ton kun et po­int op til Chri­sti­an Erik­sen og Har­ry Ka­ne. Sjet­te­plad­sen er en bil­let til Eu­ro­pa Le­agu­e­kva­li­fi­ka­tio­nen.

Burn­ley hav­de stor an­del i kam­pen mod Tot­ten­ham, og det var ik­ke umid­del­bart til at se, at hol­de­ne hø­rer til i hver sin en­de af ta­bel­len.

Det har sam­let set væ­ret en god we­e­kend for bund­hol­de­ne i Pre­mi­er Le­ague. For­u­den Burn­leys ene po­int har bå­de Lei­ce­ster og QPR skra­bet tre po­int til sig.

Kam­pen for at und­gå nedryk­ning med tab af mil­li­o­ner af tv- kro­ner til føl­ge er for al­vor gå­et ind.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.