Rod­gers ra­ser over Ster­ling- agen­ter

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

FRU­STRA­TION

Flem­m­ing Brandt

Li­ver­pool b lev l ør­dag ud spil­let p å Emira­tes og t ab te 1- 4 t il A rs enal. D et s ke­te ef­ter en uge, hvor den un­ge angr iber Ra­he­em Ster­ling of­fent­ligt hav - de s agt n ej t ak t il e n n y kon­tr a kt m ed e n u ge­løn på 1 00.000 p und - a lt­så mer e end en mil­li on k ro­ner om ugen. R ahe­em S ter ling, der e r bl evet s at i fo rbi ndel­se me d e t s kif­te til ne top A rse­nal, h av­de ud - talt s ig t il B BC om , hvor for h an hav­de t ak ket ne j t il L iver po­ols til­bud.

» Det hand­ler ik­ke om pen­ge. Det har det a ldrig gjo rt . Jeg vil i kke op­fat­te s s om e n p en­ge gråd ig 2 0- årig k n ægt. D et h and ler i kke om , hvor mang e bi ler e ller h use je g h ar. D et h and ler om at v in­de t r ofæ­er. Jeg vil ba­re væ­re s å go d s om mu­lig, « sag­de S ter­ling blandt an­det og f astslog, at han t id­ligst skri­ver un­der på en ny kon­tra kt t il som­mer.

Fru­stra­tio­ner

Men e fter n eder­la­get lørd ag g av Li­ver­pool- ma­na­ger B ren­dan R od­gers lu ft for s ine f r ustr ationer o ver Sterl ings u dmel­din­ger. R od­gers v ar ra­sen­de , men ha n s ørg ede for at r et­te al sin v re de mod Ster­ling s agen­te r i ste­det for spill eren.

» Nå r m an e r e n 2 0 - årig k nægt, rin­ger man ik­ke selv til BBC. Og slet ik ke ha m . Men selv­føl­ge­lig, hvis an­dre op­ford rer ham t il at g øre de t, s å gør ha n det , « s ag­de en rødg lø­de­n­de Rod­ger s t il T he G uard ian e fter 1 - 4 ne­der­la­get.

» Det er n oget , der f r ustre­rer os al le i mo der­ne fod­bold. Det h and­le r om m a rke­det. Je g he nte de R ahe­em ind f ra u ng­dom shol­det , s å je g k en­der knæg­ten, og jeg ved, at en stor del a f d et he r i k ke h ar no get me d ham at g øre. Han v il ba re s pil le fod­bold og a rbej­der hå rdt h ver en este dag. H a n g iver a lt , h vad h an h ar bå­de til hver ene­ste tr æning og i hver ene­ste k amp. L oya li­tet f yl­der b are ik ke s å me get i mo der­ne fo dbold , « sag­de Rod­ge rs, der do g sta­dig er helt over­be­vist o m, a t S ter­ling b li­ver i Li­ver­pool.

BBCs ek spert P hil N evil­le f rar åder da o gså d en un ge an gri­ber a t sk if­te, for så vil han r yge ud på bæn­ken.

» Han v il­le i kke kom­me på hold et i C hel­sea i s te­det fo r D ie­go C os­ta. Vi lle h an k om­me i nd p å hold et i Ma nche­ste r C ity i s te­det fo r S er­gio Aguëro? E ller M an­che­ster U ni­ted me d W ay­ne Ro oney, « s pør ger Ne - v il­le re­tor isk og o pfor­drer St erl ing t il at bl ive i L iver­pool o g k on­cent re re sig om at s pil­le fod­bold og fort­sæt te sin ud­vi kl ing.

flb@ spor­ten. dk

Ra­he­em Ster­ling har sagt nej tak til en ny kon­trakt med Li­ver­pool. Ma­na­ger Bren­dan Rod­gers ra­ser over spil­le­rens agen­ter.

Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.