NYIND­KØ­BET

Den tid­li­ge­re FC Midtjyl­land- ta­lent Mads Hvil­som og den nyind­køb­te FCM- spil­ler Martin Pu­sic lig­ner de to kan­di­da­ter til årets top­sco­rer­ti­tel

BT - - SUPERLIGA - Martin Du­brav­ka Jesper Laurid­sen Erik Svi­at­chen­ko Jo­han Da­hlin Mi­cha­el Ja­cob­sen Da­ni­el Sten­derup Mi­cha­el Al­mebäck Jim Lar­sen Hans Hen­rik An­drea­sen Ry­an Jo­hn­son Laur­sen Syl­ve­ster Ig­bo­un Tim Sparv An­dré Rø­mer Emil Lyng Magnus Le­kven Erik Fri­berg Jakob Pouls

MÅL: 0- 1 Martin Pu­sic ( 32.), 0- 2 Martin Pu­sic ( 36.), 1- 2 Emil Lyng ( 71.), 2- 2 Ry­an Jo­hn­son Laur­sen ( 77.), 3- 2 Erik Fri­berg ( 78.), 3- 3 Martin Pu­sic ( 89.) DOM­MER: Anders Poul­sen ( 4) TIL­SKU­E­RE: 7.682 på Blue Wa­ter Are­na

3- 5- 2

SNIT: 6,2

UD­SKIFT­NIN­GER: Cas­per Nielsen ( 4) for Hans Hen­rik An­drea­sen ( 67.), Mick van Bu­ren ( 4) for Ro­bin Sö­der ( 67.), Mo­ham­med Fel­lah for Da­ni­el Lars­son ( 79.) AD­VARS­LER: In­gen

4- 1- 4- 1

SNIT: 5,1

UD­SKIFT­NIN­GER: Marco Lar­sen for Izun­na Uzo­chukwu ( 81.), Marcos Ure­na for Rilwan Has­san ( 81.), Mikkel Du­e­lund for An­dré Rø­mer ( 85.) AD­VARS­LER: Izun­na Uzo­chukwu ( 38.)

Martin Pu­sic vi­ste i går, hvor­for FC Midtjyl­land hen­te­de ham i Es­b­jerg i ja­nu­ar må­ned. En an­gri­ber bli­ver be­dømt på mål, og det må man så san­de­lig si­ge, at den nye FC Midtjyl­land- an­gri­ber har le­ve­ret.

Fem mål i seks kam­pe har sendt ham på top­pen af top­sco­rer­li­sten, og han lig­ner en stærk kan­di­dat til at bli­ve den mest scoren­de Su­per­lig­a­spil­ler i år. En ti­tel, han eft er alt at døm­me må kæm­pe med en tid­li­ge­re FC Midtjyl­land­spil­ler om. tak­ke Gud, for det er hans fød­sels­dag. Han har rejst sig i dag, og jeg er hans søn, og det er der­for, jeg score­de tre mål, « sag­de han til Ca­nal 9 eft er kam­pen mod Es­b­jerg, hvor han score­de ha­tri­ck.

Og pud­sigt nok kæm­per Pu­sic om top­sco­rer­ti­tel med en, der al­drig helt fi k sit gen­nem­brud i net­op FC Midtjyl­land.

For­kert og for tid­ligt

Klub­bens sport­s­di­rek­tør, Claus Ste­in­le­in, har tid­li­ge­re ud­talt, at midtjy­der­ne brug­te Hvil­som for­kert og for tid­ligt. Hvil­som blev på da­væ­ren­de tids­punkt den yng­ste Su­per­liga- spil­ler no­gen­sin­de til at få de­but, da han som 16- årig først prø­ve­de at spil­le Su­per­liga­fod­bold. Si­den har Lucas Andersen, Mads Ra­ben og Ken­neth Zo­ho­re skift evis ta­get tør­nen som den yng­ste spil­ler i Su­per­liga­en.

Nu har Hvil­som få­et gang i kar­ri­e­ren i be­sked­ne Ho­bro. Og som skæb­nen vil­le det, kæm­per han nu mod sin tid­li­ge­re klubs stjer­ne­spil­ler om at bli­ve den mest scoren­de spil­ler i den dan­ske liga. En ting har de to dog til fæl­les. Mens de ban­ker kas­ser ind rundt om­kring på de dan­ske sta­dio­ner, kan det med ti­den vi­se sig, at de beg­ge er for sto­re til hen­holds­vis Ho­bro og FC Midtjyl­land.

MAN­DAG 6. APRIL 2015

Es­b­jerg

FC Midtjyl­land

Martin Pu­sic kun­ne må­ske mær­ke Ho­bro- top­sco­rer Mads

Hvils­oms ( øverst th.) ån­de i nak­ken, for ef­ter Hvils­oms to scor­in­ger i gårs­da­gens tid­li­ge

kamp, ly­ne­de Pu­sic selv tre gan­ge for FC Midtjyl­land mod

sin tid­li­ge­re klub Es­b­jerg. Der­med ud­byg­ge­de han fø­rin­gen i top­pen af Superligaens

top­sco­rer­li­ste. Fo­to: Ni­els Hu­sted,

Bo Am­strup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.